Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017

Gepubliceerd op: 10 januari 2017 14:30

Weeknummer: 02
Datum: woensdag 11 januari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

*** 

Gladheidsbestrijding gemeente Meerssen

De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Dit is bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, gladheid door condensatie en als sneeuw of ijzel voorspeld is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en een beperkt aantal wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidsbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

De strooiroutes treft u aan op deze website

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, verzoeken wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal 3 meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, kunnen en zullen bepaalde wegen niet meer in de strooiroute worden opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmanstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met de beplanting in tuinen die aan de rijweg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan de rijwegbreedte aan te passen. U wordt verzocht tijdig uw beplantingen (met name de wortels) af te schermen. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beplanting kan immers ook door strenge vorst worden beschadigd. Er zal onder bepaalde omstandigheden gestrooid moeten worden in het belang van de veiligheid op de weg.

Zoutkisten
Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties in de gemeente zoutkisten, zoals bijvoorbeeld bij trappartijen, smalle hellingen, seniorencomplexen, bejaardenhuizen en scholen. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om gladheid te bestrijden. De zoutkisten worden geregeld gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. Als de zoutkist onverhoopt eerder leeg mocht zijn, dan kunt u dit melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl  

OPROEP - sneeuw en ijsvrij houden stoepen
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te blijven houden. Met name de oudere en slecht ter been zijnde buurtbewoners zullen u hiervoor dankbaar zijn. Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt kan het glad zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra raadsvergadering donderdag 12 januari

Op donderdag 12 januari 2017 vindt een extra openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. U kunt de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune. Op de agenda staan o.a. beëdiging tijdelijk raadslid, bestuurlijke samenwerking en ontwerp-luchthavenbesluit MAA.

De raadsstukken kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl of op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043.

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het veranderen van de gevelreclame, Hulserstraat 83, 6243 BM Geulle (ontvangen 2 januari 2017);
 • het legaliseren van bijgebouwen, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen (ontvangen 30 december 2016);
 • het kappen van 10 bomen, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 22 december 2016);
 • het bouwen van een buitenkeuken, Raar 29, 6231 RP Meerssen (ontvangen 3 januari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen en restylen van het woonhuis, Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle (verzonden 3 januari 2017);
 • het splitsen van de woning in vier wooneenheden (legaliseren), Tussen de Bruggen 25, 6231 CA Meerssen (verzonden 3 januari 2017);
 • het kappen van een boom (noodkap), Gravensteinstraat 6, 6241 JJ Bunde (verzonden 4 januari 2017);
 • het renoveren van een schuur, Genzon 7, 6235 AA Ulestraten (verzonden 4 januari 2017);
 • het plaatsen van een bedrijfsafvalcontainer, Kerksteeg Meerssen (verzonden 6 januari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043 of mail info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 11 januari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen