Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016

Gepubliceerd op: 05 januari 2016 11:40

Weeknummer: 01
Datum: woensdag 6 januari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Openbare raadsadviesvergadering

Op woensdag 13 januari 2016 vindt een openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 28 januari 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergaderingen 2 en 3 december 2015
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel projectafsluiting en -afrekening renovatie sporthal Marsana
 • Raadsvoorstel concept 'Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022, merkbare resultaten per 31 december 2018'
 • Raadsvoorstel aanpassing Winkeltijdenverordening Meerssen
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag het Mantelzorgcompliment aan!

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. De gemeente Meerssen stelt voor 2015 een blijk van waardering van 200 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger!

Overgangsjaar
Het was moeilijk om in een korte periode te bepalen wie een waardering moet krijgen en in welke vorm. Daarom is ervoor gekozen 2015 als een overgangsjaar te zien, waarbij de groep van 2014 de waardering kan aanvragen. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zal onderzocht worden hoe mantelzorgwaardering vanaf 2016 vorm te geven.

Mantelzorgers
Het budget voor het mantelzorgcompliment is echter beperkt. Hierdoor kunnen helaas niet alle mantelzorgers worden beloond. De gemeente Meerssen heeft daarom een keuze moeten maken voor de groep mantelzorgers die in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u een bewijs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ontvangen voor (het kunnen aanvragen van) het mantelzorgcompliment 2015. Dit bewijs heeft u ontvangen in januari 2015. Als u hier niet meer over beschikt, mag dit ook een kopie van uw bankafschrift zijn met daarop bewijs storting van het mantelzorgcompliment door de SVB voor het jaar 2014. De CIZ indicatie of BJZ indicatie kan ook als bewijs dienen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl (Zorg & Welzijn -> Zorg & Welzijn-nieuws) treft u een aanvraagformulier aan, waarmee u het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015 kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. Zij sturen u dan een formulier per post toe.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 februari 2016. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl. Ga naar het aanvraagformulier Mantelzorgcompliment.

---

Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle a/d Maas-Elsloo)

Voor het project 'Verruimen Julianakanaal' voert de firma de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken werkzaamheden uit op en langs het Julianakanaal. Door het Julianakanaal te verruimen, kunnen straks grotere binnenvaartschepen op dit traject varen.

Plaatsing damwanden
Tussen KM 9.5 (ten zuiden van Kasteel Elsloo) en KM 12.0 (Groot Meers) worden damwanden geplaatst. Dit gebeurt gedeeltelijk aan de oostzijde en grotendeels aan de westzijde van het Julianakanaal. Om verbreding te mogelijk te maken, wordt een deel van de Westelijke Kanaalweg verlegd (ter hoogte van de oude veerstoep in Elsloo). Van hieruit wordt ook het aanbrengen van de damwanden vanaf het land uitgevoerd.

Kappen populieren
Om ruimte te maken voor de verbreding van het Juliandakanaal worden vooraf enkele populieren gekapt.

Tijdelijke afsluiting Saintweg voor alle verkeer
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de Saintweg (verbindingsweg tussen Geulle aan de Maas en Elsloo) van maandag 4 januari tot en met vrijdag 25 maart 2016 volledig afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting geldt dus ook voor voetgangers en fietsers. Gedurende deze periode komen er omleidingsroutes (via Broekhoven en Oostelijke Kanaalweg).

Informatie
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Jim Oberdorf van de firma De Vries & van de Weil, telefoon 06-53265594. Voor contactgegevens en een actuele planning van de werkzaamheden kunt u kijken op projectwebsite www.julianakanaal.nl.

---

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Met ingang van 1 januari 2016 hebben de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg a/d Geul en Maastricht hun krachten gebundeld. Zij gaan samen verder onder de nieuwe naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland

Belangrijkste veranderingen: nieuwe naam en centraal bezoekadres
Ons doel is dat u als klant zo min mogelijk merkt van de samenvoeging. Wellicht dat er kleine veranderingen in werkwijze komen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Grootste veranderingen zijn de nieuwe naam en het centrale bezoekadres. Het centrale kantoor van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ligt aan de Randwycksingel in Maastricht. Vanuit die locatie werken de medewerkers gebiedsgericht voor inwoners en werkgevers in Maastricht en Heuvelland. Centraal bezoekadres wordt Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht. Postadres: postbus 4902, 6202 TC Maastricht.

Waarom samenwerken?
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben er per 1 januari 2015 een aantal nieuwe taken bij gekregen. Daar zetten zij nu samen de schouders onder. Dit levert een stevigere organisatie op en een betere kwaliteit van dienstverlening. Zowel persoonlijk als digitaal. De gemeente Maastricht werkt bijvoorbeeld al veel met digitale aanvragen. Dat wordt verder uitgebreid, zodat u meer zaken van huis uit kunt regelen. Ook wordt samengewerkt om kosten te besparen.

Wat betekent dit voor u?
De medewerkers van de nieuwe regionale sociale dienst gaan gebiedsgericht werken. Elke gemeente krijgt een aantal vaste consulenten toegewezen. Een aantal consulenten zijn vertrouwde gezichten die u al kent van Pentasz. Daarnaast komt er een aantal nieuwe gezichten bij. Ook vinden de samenwerkende gemeenten het belangrijk dat iedereen participeert naar vermogen. Daarom geldt als uitgangspunt dat gesprekken met consulenten plaatsvinden op het nieuwe centrale bezoekadres in Maastricht. Kunt u om bijvoorbeeld medische redenen niet naar Maastricht komen? Dan is op verzoek een afspraak met de consulent mogelijk in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, of bij u thuis.

Wij werken op afspraak
Het is niet mogelijk om zonder afspraak iemand van de sociale dienst in het bestuurscentrum van Meerssen te spreken. De consulenten hebben hun vaste kantoor immers in Maastricht. We werken dus altijd op afspraak.

Bereikbaarheid sociale dienst
Telefonisch is de nieuwe regionale sociale dienst bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht'). De nieuwe organisatie heeft een eigen website: www.socialezaken-mh.nl.

Spreekuur Kredietbank Limburg
De Kredietbank Limburg houdt met ingang van maandag 11 januari elke week spreekuur in het bestuurscentrum van Meerssen. Hier kunt u tussen 9 en 11 uur op afspraak terecht. Van 11 uur tot 12 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen. Dan is er natuurlijk wel kans dat u moet wachten. Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur van Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum van Meerssen? Bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Meerssen').

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Centraal bezoekadres:
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

Postadres:
postbus 4902
6202 TC Maastricht
Telefoon: 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht')
Internet: www.socialezaken-mh.nl

---

Inspraak Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

De 18 gemeenten in de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In dit kader maakt het college van B&W van de gemeente Meerssen bekend dat de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ter inzage ligt. De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van Wonen in de regio Zuid-Limburg voor de komende 10 jaar. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De Ontwerp Structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders.

Inzage & Inspraak
De ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ligt van 6 januari t/m 16 februari 2016 ter inzage. U kunt de ontwerp structuurvisie inzien via www.meerssen.nl. De papieren stukken liggen op afspraak te inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Gedurende deze termijn kunt u inspraakreacties indienen bij: het College van B&W van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Download hier de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Informatieavond
Op donderdag 21 januari 2016 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Aanvang 18.00 uur in de Hof van Gaia, Brughofweg 25 (poort 3) in Kerkrade. Tijdens de bijeenkomst wordt een korte presentatie gegeven over het doel, de inhoud, de wijze van totstandkoming en de vervolgprocedure van de structuurvisie. U bent van harte welkom! Tijdens deze informatieavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend. De bijeenkomst duurt tot 20.00 uur.

Vervolg
Na de inzageperiode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties, de Structuurvisie vast te stellen. De vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zal via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl bekend worden gemaakt. De Structuurvisie is voor de inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling. Gezien het gebied waarop de structuurvisie ziet - Zuid-Limburg - is het doel een uniforme visie geldend voor alle Zuid-Limburgse gemeenten.

Informatie
Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Zie ook de officiële bekendmaking elders op deze pagina.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Aanvraag vergunning evenementen

Betreft: Top 111.
Plaats: Markt in Meerssen.
Data en tijd: dinsdag 9 februari 2016 van 13.00-24.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt is op 9 februari 2016 07.00 tot woensdag 10 februari 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: het S&S Fest 2016.
Plaats: Burgemeester Kisselsstraat 77, 6231 HB Meerssen.
Data: 04-06-2016 t/m 05-06-2016.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 06-01-2016 t/m 17-02-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Betreft: Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Meer informatie hierover treft u elders op deze gemeentepagina aan.
Inzage en termijn voor het indienen van inspraakreactie: van 06-01-2016 t/m 16-02-2016.
Waar ter inzage: op de gemeentelijke website www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Indienen inspraakreacties: gedurende bovengenoemde termijn kunt u een inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het College van B&W van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens de inzagetermijn een afspraak maken via het KCC, tel. 14 043.
Informatieavond: donderdag 21 januari 2016 van 18.00-20.00 uur in Hof van Gaia, Brughofweg 25 (poort 3) in Kerkrade.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een airco (legaliseren), Proost Willemstraat 8, 6231 CW Meerssen (ontvangen 21 december 2015);
 • het legaliseren van twee woningen, Roggeveldstraat 14a & b, 6241 CW Bunde (ontvangen 22 december 2015;
 • het legaliseren van een overkapping (binnenplaats en boven de toegangstrap naar appartement) en van de stallingsruimte aan de achterzijde, Bunderstraat 202, 6231 EN Meerssen (ontvangen 21 december 2015);
 • het legaliseren van een woningsplitsing in het hoofdgebouw (drie woningen) en het legaliseren van een woning op de 1e verdieping in het bijgebouw, Weert 91, 6241 GS Bunde (ontvangen 24 december 2015);
 • het legaliseren van een appartement, carport en garage, Raar 43, 6231 RP Meerssen (ontvangen 28 december 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • Legalisatie van 7 vakantiehuisjes, recreatieruimte en zwembad, Hulserstraat 35, 6243 BK Geulle.
 • Legalisatie van een woningsplitsing, Holstraat 97, 6231 AC Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van bewegwijzering (reclame), Maastrichterlaan 82, 6241 JB Bunde (verzonden 29 december 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 6 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina