Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017

Gepubliceerd op: 03 januari 2017 10:00

Weeknummer: 01
Datum: woensdag 4 januari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Donderdag 12 januari 2017
Extra Raadsvergadering

Op donderdag 12 januari 2017 vindt een extra openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en vaststelling van de agenda
 • Tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging als vervangend raadslid mevrouw Marly Heusschen
 • Sterkte-Zwakte analyse gemeente Meerssen in het kader van samenwerking
 • Ontwerp luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport (MAA)

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
 • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Verkeersmaatregelen sloop pand Pletsstraat 44

In 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. In dit plan is de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat opgenomen als verkeersonveilige situatie. Het gemeentebestuur wil dit kruispunt veiliger maken. In mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Pletsstraat 44 aan te kopen. De gemeenteraad heeft toen tevens geld beschikbaar gesteld voor verkeersveiliger maken van de Pletsstraat en de kruisingen met de Vliegenstraat en Roggeveldstraat en de aansluiting op de Pasweg.

In het voorjaar vindt hierover een meedenkbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met  omwonenden, buurtbewoners en betreffende ondernemers knelpunten aan de orde te stellen en verbetersuggesties doen ter verbetering van de Pletsstraat en de genoemde kruisingen. De resultaten koppelen wij later naar u terug. Uitvoering staat gepland voor 2018.

Sloop pand Pletsstraat 44
Hierop vooruitlopend wordt het pand Pletsstraat 44 gesloopt. Dit gebeurt in de periode 9 t/m 13 januari 2017. Het vrijkomende terrein wordt ingezaaid als grasveld. Het resterende terrein blijft bewoond door de vorige eigenaar totdat zijn nieuwe woning gereed is.

Verkeersmaatregelen
In verband met de sloopwerkzaamheden wordt de Vliegenstraat bij de kruising met de Pletsstraat van 9 t/m 13 januari 2017 van 07.30 uur tot 17.00 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven in de Vliegenstraat bereikbaar. Doorrijden van de Vliegenstraat naar de Pletsstraat is tussen 07.30-17.00 uur niet mogelijk. Buiten de werktijden kunt u wel gewoon doorrijden. Het parkeerterrein bij de kruising Vliegenstraat/Pletsstraat wordt door het werkverkeer (vrachtwagen) gebruikt om keren. Uit oogpunt van veiligheid is deze parkeerplaats tijdens de werkzaamheden (7.30-17.00 uur) buiten gebruik. Laden en lossen van het werkverkeer gebeurt in de Vliegenstraat. In verband met de sloopactiviteiten wordt één weghelft van de Pletsstraat soms afgesloten. Verkeersregelaars zullen het verkeer dan in goede banen leiden. Voetgangers wordt dan verzocht over te steken.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Mandaatbesluit

Betreft: Mandaatbesluit 2017. Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 13 december 2016. Het besluit bevat een overzicht van bevoegdheden, waarvan het is toegestaan dat deze door medewerkers van de gemeente Meerssen, namens de Burgemeester dan wel het College van Burgemeester en Wethouders, worden uitgeoefend.
In werking: vanaf 1 januari 2017.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 28 december 2016. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Besluit jeugdhulp gemeente Meerssen 2017

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 december 2016 de volgende besluiten vastgesteld:

 • Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2017
 • Besluit Jeugdhulp gemeente Meerssen 2017.

Wijzigingen  t.o.v. Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2016:

 • Artikel 10A: Richtlijn begeleiding is toegevoegd evenals in Bijlage 3A;
 • Artikel 11: Soorten maatwerkvoorzieningen sub e en f, begeleiding individueel en begeleiding groep zijn toegevoegd.
 • Artikel 15: Tariefbepaling persoonsgebonden budget,  lid 4 is toegevoegd;
 • Artikel 33: Berekening van de eigen bijdrage, het in lid 2, sub a genoemde percentage is gewijzigd van 75% naar 80%. En het in artikel 33, lid 2, sub c genoemde percentage is gewijzigd van 67% naar 80%.

Wijzigingen  t.o.v. Besluit Jeugdhulp gemeente Meerssen 2015:

 • Artikel 1: Begripsbepalingen, sub r (ouderbijdrage) is komen te vervallen;\
 • Artikel 9, lid 2: vormen van jeugdhulp zijn gewijzigd;
 • Artikel 12: De tariefbepaling persoonsgebonden budget, lid 3 is toegevoegd;
 • Artikel 16: Ouderbijdrage is vervallen per 1 januari 2016.

In werking: 1 januari 2017
Ter inzage: vanaf 1 januari 2017
Waar ter inzage: het besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 30 december 2016. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. Bovengenoemde papieren besluiten kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning, Pastoor Goswijn à Castrostraat 6, 6231 JD Meerssen (ontvangen 15 december 2016);
 • het verbouwen van de woning, Ingenopestraat 1, 6241 BZ Bunde (ontvangen 16 december 2016);
 • het verbouwen van de woning, Proost Richardstraat 7, 6231 CS Meerssen (ontvangen 16 december 2016);
 • het intern verbouwen van de woning, Holstraat 69, 6231 AC Meerssen (ontvangen 19 december 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Pastoor Arnold Somyasingel 195, 6231 HR Meerssen (ontvangen 19 december 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een kelder & veranda, Moorveldsberg 60, 6243 CW Geulle (verzonden 22 december 2016);
 • het plaatsen van een extra garagepoort, Iepenlaan 42, 6241 AG Bunde (verzonden 22 december 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een loods, Meerstraat 20, 6241 ND Bunde;
 • het verkleinen van de kapsalon en het splitsen van de bedrijfswoning tot woonhuis en appartement, Papenweg 93, 6241 BT Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 4 januari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen