Gemeente Meerssen | Hoogwater Maas

Artikel Hoogwater Maas

Veelgestelde Vragen en Antwoorden Hoogwater Maas


Gemeente Meerssen

Wat zijn de risicogebieden in de gemeente Meerssen bij hoge waterstanden van de Maas?

Geulle aan de Maas en Voulwames (Bunde). Ondanks de verhoogde dijken kunnen de inwoners van Voulwames en Geulle aan de Maas bij een stijgende Maas in en om hun huizen last krijgen van opkomend kwelwater/grondwater. Bij extreem hoge waterstanden (meer dan 48,30 meter boven NAP bij Sint Pieter) kan het water over de dijk stromen en is het mogelijk dat het bewoonde gebied overstroomt.

Vanaf welke waterstand informeert de gemeente de bewoners van de risicogebieden?

Bij een waterstand van 45.61 m boven NAP (meetpunt Sint Pieter) wordt de eerste informatie verstrekt.

Bij welke waterstand worden welke acties ondernomen?

45,20 M. boven NAP: waakzaamheid, voorbereiden plaatsen kwelwaterpompen 45,60 M. boven NAP: Kuiperstraat afgesloten, plaatsen pompen in Geulle aan de Maas 46,60 M. boven NAP: afzetten toegangsweg Voulwames , kruising naar Geulle a/d Maas, splitsing  Groenstraat 47,30 M. boven NAP: inventariseren hulpbehoevenden 47,40 M. boven NAP: voorbereiden mogelijke evacuatie bewoners bedreigde gebieden 47,70 M. boven NAP: voorbereiden noodverordening, vervoer hulpbehoevenden is geregeld

Hoe worden nieuwsgierigen op afstand gehouden?

Uit voorzorg en om toeloop van nieuwsgierigen te voorkomen neemt de gemeente bij Voulwames en Geulle aan de Maas diverse maatregelen. Zo worden op diverse plekken wegen afgezet en zijn andere materialen gereed gezet.

Bij welke waterstand worden de bewoners van Voulwames en Geulle aan de Maas geëvacueerd?

Bij extreem hoge waterstanden treft de gemeente maatregelen om eventueel over te gaan tot evacuatie van bewoners van het risicogebied.  Bij een waterstand van 47,40 meter boven NAP krijgen bedlegerige inwoners, zieken en hulpbehoevenden bericht dat een evacuatie in voorbereiding is. Bij een waterstand van 48,15 meter boven NAP worden de bewoners van Voulwames en Geulle aan de Maas daadwerkelijk geëvacueerd. Als u geen onderdak kunt vinden, zorgt de gemeente voor opvang.

Bij welke waterstand overstromen Voulwames en Geulle aan de Maas?

Bij een waterstand van 48,30 M. boven NAP (meetpunt Sint Pieter).

Moet ik een extra voorraad levensmiddelen / medicijnen in huis halen?

Bewoners van Voulwames en Geulle aan de Maas worden geadviseerd bij dreigende hoogwateroverlast een basisvoorraad levensmiddelen in huis te halen. Koop etenswaren die bestand zijn tegen bederf. Als u medicijnen gebruikt, zorg dan dat u voldoende medicamenten in huis hebt.

Moet ik een pomp aanschaffen?

In geval van hoge waterstanden van de Maas plaats het Waterschap Roer en Overmaas op diverse plaatsen  kwelwaterpompen in de uiterwaarden van de Maas.  De pompen zorgen ervoor dat het overtollige kwelwater binnen de dijken/kaden wordt weggepompt

Moet ik mijn auto buiten Voulwames of Geulle aan de Maas zetten?

Bewoners worden geadviseerd na waarschuwing van de gemeente uw auto veilig buiten Voulwames of Geulle aan de Maas te zetten. De locaties waar u de auto kunt parkeren, worden bekendgemaakt. De politie zal hier regelmatig patrouilleren. Om de hulpverlening en het overige verkeer niet te belemmeren, mag u uw auto niet op de toegangswegen tot Voulwames of Geulle aan de Maas parkeren!

Wat moet ik doen als ik mijn woning wil verlaten voor langere tijd?

Geef dit dan in elk geval door aan de gemeente (loket Burgerzaken van de afdeling Samenleving), tel. 14 043. Op deze manier weet de gemeente waar u bent, en kunnen wij u indien nodig bereiken  (zie verder onder algemeen)

Hoe krijg ik in geval van Hoogwater in de Maas informatie?

 • via gemeentelijke website www.meerssen.nl
 • via de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzuidlimburg.nl
 • via rampenzender L1: Teletekstpagina 112, L1 Radio (kabel op FM 89.4 en via de ether op FM 95.3)
 • via eventuele bewonersbrieven (in Voulwames en Geulle aan de Maas)
 • via de digitale nieuwsbrief van de gemeente (abonneren: via www.meerssen.nl)
 • via Twitter (@GemMeerssen) en facebook van de gemeente
 • via een rondrijdende geluidswagen Volg de instructies nauwkeurig op.
 • via de gratis app WaterstandLimburg kunt u 24 uur per dag en zeven dagen in de week de actuele waterstanden en -afvoer raadplegen van alle Limburgse beken én de Maas 


Waar kan ik na een Hoogwatersituatie terecht voor informatie?

U kunt contact opnemen met het gemeentelijk nazorgbureau, tel. 14 043.

Algemeen


Hoe veilig wonen inwoners langs de Maas?

De veiligheid van de Maas moest na de overstromingen van 1993 en 1995 worden verbeterd. Rijkswaterstaat investeert in het versterken van kaden, het verdiepen en verbreden van de rivierbedding, de aanleg van hoogwatergeulen en het verlagen van uiterwaarden. Ook de waterschappen en de provincie Limburg werken aan de hoogwaterbescherming. Als alles klaar is, is het Maasdal beschermd tegen hoogwaters die gemiddeld eens in de 250 jaar voorkomen. Het is nu heel lastig om precies aan te geven hoe veilig het is langs de Maas, omdat de werken nog in uitvoering zijn. De laatste keren dat het hoogwater was, waren de huidige verbeteringen al merkbaar.

Wat voor soorten dijken liggen er langs de Maas?

Een waterkering zorgt dat het achterliggende land wordt beschermd tegen wateroverlast. Er zijn verschillende soorten waterkeringen: In landelijk gebied vooral dijken (vaak groen, met gras bedekt) In stedelijk gebied vooral kademuren van steen of beton. Demontabele kaden: (niet aan de orde in Sittard-Geleen) als het waterpeil in de Maas stijgt, kan het waterschap op daarvoor aangewezen plaatsen demontabele waterkeringen opbouwen. Dit kan voorkomen in bijvoorbeeld Itteren en Venlo. De demontabele kades zijn gemaakt van aluminium Daarnaast worden demontabele kademuren ook gebruikt om coupures te sluiten. Coupures zijn openingen in dijken, bijvoorbeeld voor wegen of fietspaden.

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen bij dreiging van hoogwater?

Bij hoogwater, of bij dreiging daarop, wordt door alle betrokken partijen intensief samengewerkt. Dit gebeurt in zogenaamde veiligheidsregio's. Hierin participeren (een vertegenwoordiger van) de betreffende gemeenten, de brandweer, defensie, geneeskundige zorg en de politie. Bij hoogwater zijn  ook het waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat betrokken.

Rijkswaterstaat monitort continue de waterstanden en stuurt hierover ook berichten uit. Als hoogwater dreigt, worden door verschillende partijen maatregelen genomen. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat inwoners droge voeten houden en de overlast wordt geminimaliseerd. Het waterschap zet kwelwaterpompen in en sluit coupures (doorgangen in waterkeringen voor bijvoorbeeld wegen). Ook worden demontabele kaden opgebouwd. Indien nodig sluiten gemeenten risicovolle wegen af of gaan zij bij te grote risico's over tot evacuatie van bepaalde gebieden.

Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het water zich zo gelijkmatig mogelijk over de rivierbedding kan verspreiden. Door stuwen op de Maas tijdig te openen, voorkomt Rijkswaterstaat dat water zich kan 'ophopen'. De Maas kent in totaal zeven stuwen. Daarnaast zijn er ook nog sluizen. Enkele sluizen hebben tevens de functie van primaire waterkering. Deze worden vanaf bepaalde waterstanden dichtgezet, enerzijds om het achterland te beschermen en anderzijds om op belaade trajecten scheepvaart mogelijk te houden (b.v. op de Zuid-Willemsvaart en het Julianakanaal). Indien noodzakelijk wordt ook een vaarverbod uitgevaardigd.

Wat is kwelwater en is het gevaarlijk?

Kwelwater is water dat onder de dijk door stroomt en achter de dijk boven komt. Het komt voor op veel  plekken langs dijken en kades. Het is een normaal verschijnsel. Het waterschap plaatst indien nodig kwelwaterpompen om een deel van het kwelwater weer over de dijk terug te pompen in de Maas. Als kwelwater zand meevoert noemen we dit een wel of 'piping'. Dit zand kan afkomstig zijn uit de dijk en hierdoor kan de dijk instabiel worden. Als u dit ziet, bel dan het direct het waterschap, via telefoon 0800-0341. Het waterschap inspecteert de dijk en neemt indien nodig extra maatregelen.

Vanaf welke waterstand informeert de gemeente de bewoners van de risicogebieden?

Bij een waterstand van 45,60  M boven NAP (meetpunt Sint Pieter) wordt de eerste informatie verstrekt.

Hoe bereid ik mij voor op een mogelijke overstroming?

Belangrijk is dat u weet dat de gemeente  bij hoogwater de bewoners gaat informeren en dat u weet waar u die informatie kunt vinden. Verder kunt u zich voorbereiden met 'wat-als' vragen: wat doe ik als mijn kelder onder loopt, wat zou ik doen als ik mijn woning moet verlaten, waar laat ik mijn spullen, wat neem ik mee en wat niet, hoe laat ik mijn woning achter, zet ik alle hoofdkranen dicht, wie informeer ik als ik mijn woning verlaat, bij wie kan ik een tijdje logeren.  Gebruikt u medicijnen? Zorg dat u voldoende in huis heeft en neem mee bij evacuatie. Hetzelfde geldt voor medische hulpmiddelen,zoals incontinentiemateriaal, urinaal, steunkousen.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf treffen?

In geval van stijgende water kunt u zelf de volgende voorzorgsmaatregelen treffen: Tijdige preventieve maatregelen in huis, zoals bijv. het verplaatsen van huisraad, noodverwarming Tijdelijk verblijf bij familie en kennissen elders. Moet u uw woning verlaten en gaat u tijdelijk  naar familie of kennissen, laat dat dan altijd weten bij de gemeente. Tijdige maatregelen om vee (ook kleinvee) in veiligheid te brengen.

Hoe krijg ik in geval van Hoogwater in de Maas informatie?

 • via gemeentelijke website www.meerssen.nl
 • via de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzuidlimburg.nl
 • via rampenzender L1: Teletekstpagina 112, L1 Radio (kabel op FM 89.4 en via de ether op FM 95.3)
 • via eventuele bewonersbrieven (in Voulwames en Geulle aan de Maas)
 • via de digitale nieuwsbrief van de gemeente (abonneren: via www.meerssen.nl)
 • via Twitter (@GemMeerssen) en facebook van de gemeente
 • via een rondrijdende geluidswagen Volg de instructies nauwkeurig op.
 • via de gratis app WaterstandLimburg kunt u 24 uur per dag en zeven dagen in de week de actuele waterstanden en -afvoer raadplegen van alle Limburgse beken én de Maas

Moet ik een extra voorraad levensmiddelen / medicijnen in huis halen?

Wij adviseren  om  bij dreigende hoogwateroverlast een basisvoorraad levensmiddelen in huis te halen. Koop etenswaren die bestand zijn tegen bederf. Als u medicijnen gebruikt, zorg dan dat u voldoende medicamenten in huis hebt.

Waar kan ik actuele en de verwachte waterstanden (en afvoer) raadplegen?

Actuele waterstanden van de Maas kunt u 24 uur per dag horen via de Waterstandtelefoon van Rijkswaterstaat, tel. 020-3166300. Via internet: www.actuelewaterdata.nl  of www.rijkswaterstaat.nl/water. Actuele waterstanden van de Maas en prognoses treft u in betreffend geval ook aan op NOS-teletekstpagina 720 en 724 van Nederland 1, 2 en 3. Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei lanceerden op 1 februari een nieuwe unieke app: WaterstandLimburg. Via deze app kunt u 24 uur per dag en zeven dagen in de week de actuele waterstanden en -afvoer raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. De app is gratis te downloaden via de Appstore en Google Play en is geschikt voor smartphones en tablets.

Waar kan ik terecht voor informatie over de waterstand van beken in Zuid-Limburg?

Afvoerstanden in de beken zijn te volgen via de site www.overmaas.nl. Daarnaast kunt u via de hierboven genoemde app WaterstandLimburg 24 uur per dag en zeven dagen in de week de actuele waterstanden en -afvoer raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken.  

Waar kan ik zandzakken krijgen?

Bij gemeenten zijn geen zandzakken verkrijgbaar. Mensen kunnen zandzakken kopen bij Boerenbond of Aveve. Mensen die verhoogd risico lopen adviseren wij om altijd preventief zandzakken in huis te hebben. Mocht de gemeente zandzakken gaan verstrekken, dan makt zij bekend waar u ze kunt krijgen.

Wat moet ik doen als ik dringend medische hulp nodig heb?

Neem contact op met uw zorgverlener (zoals huisarts, thuiszorg, apotheek) Echt alleen in geval van acute levensbedreigende situaties belt u 112.

Ik zie bij hoogwater iets ongewoons langs de dijk. Waar moet ik dit melden?

Een onveilige situatie op of aan de dijk, kunt u melden bij het waterschap: info@overmaas.nl of bellen met 0800-0341

Wat moet ik doen als ik word geëvacueerd?

Moet u uw huis verlaten wegens hoogwater: 1: draai dan eerst alle gaskranen dicht 2: sluit vervolgens de hoofdkraan bij de gasmeter 3: draai alle schakelaars in de meterkast uit 4: zet de hoofdkraan van het water dicht

Vergeet niet eventuele medicijnen die u nodig heeft mee te nemen! Als u terugkeert in uw woning let dan goed op of u gas ruikt. Druk vooral niet op de bel en rook niet. Als u geen gas ruikt, kunt u de woning verder betreden en de leidingen inspecteren. Schakel vooral niets in of uit: geen zaklamp, thermostaat of elektrische installatie. Ruikt u wèl gas? Ga dan direct naar buiten en waarschuw meteen Essent:, tel. 0800-9009.

Ik ben aan bed gekluisterd/niet mobiel en kan niet zelfstandig mijn woning verlaten bij evacuatie. Wie kan mij helpen?

Weet u nu al dat u bij hoogwater hulp nodig zult hebben, organiseer dat dan vooraf als dat mogelijk is. Maak bijvoorbeeld afspraken met familie of buren. In de meeste gevallen is bij de huisarts bekend wie verzorging nodig heeft. Hulpbehoevenden worden geïnventariseerd en benaderd. Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt vanaf 46.25 m boven NAP St. Pieter het regionale algemene publieksnummer bellen 043-3505025.

Ik wil bij evacuatie mijn huis niet verlaten. Kan ik gedwongen worden?

In eerste instantie geeft de gemeente een advies om uw huis te verlaten. Dat doet de gemeente niet voor niets. Het is in uw eigen belang dat u dit advies op volgt. Doet u dat niet en verlaat u uw woning niet, dan kunt u niet meer rekenen op hulpverlening door de overheid en de hulpdiensten. Is er sprake van een acute levensbedreigende situatie dan kan de burgemeester een noodverordening instellen om u te dwingen uw huis te verlaten.

Waar kan ik in dringende gevallen naar bellen?

In dringende gevallen kunt u  vanaf 46.25 m boven NAP St. Pieter bellen met het regionale publieksnummer 043-3505025.

Gemeente Meerssen - bij Hulpvragen Overdag: 
KCC Ruimte tel. 043-3661617  tel. 043-3661706
Buiten kantooruren:  tel. 043-3661888

Ik verlaat mijn woning niet zonder mijn (huis)dieren. Wordt daar opvang voor geregeld?

Nee. U moet ze zelf meenemen of ze ergens anders onderbrengen. De GGD/GHOR vervoert alleen personen.

Kan mijn vee in geval van hoogwater in de wei blijven staan?

Afhankelijk van de waterstand van de Maas adviseert de gemeente vee-eigenaren om hun vee uit de bedreigde gebieden te evacueren. De gemeente adviseert vee-eigenaren op voorhand afspraken te maken met veetransportbedrijven, zodat deze ten tijde van hoogwater meteen kunnen worden ingeschakeld.

Hoe worden nieuwsgierigen op afstand gehouden?

Uit voorzorg en om toeloop van nieuwsgierigen te voorkomen kan de gemeente  aan de Maas maatregelen nemen. Zo kunnen of worden op diverse plekken wegen afgezet en zijn andere materialen gereed gezet. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente of hou de berichten via de media in de gaten.

Waarom zijn we overgestapt naar meetpunt Sint Pieter?

De werken in de Maas vinden plaats ver na meetpunt Sint Pieter. Daarom hebben de werken ook geen invloed op de waterstand bij Sint Pieter. Sint Pieter kent dus bij een bepaalde afvoer een constante waterstand. Afgelopen hoogwater is er 2300 m3/s door de Maas gegaan bij Sint Pieter. De daarbij behorende waterstand was 47.00 m+ NAP. Als er in 2018 weer 2300 m3/s door de Maas gaat bij Sint Pieter blijft de daarbij behorende waterstand 47.00 m+ NAP.

Hoe zit dit bij andere meetpunten in Limburg (en verder)?

Het afgelopen hoogwater van 2300 m3/s gaf bij Elsloo een waterstand van 39.70 m +NAP. Als er in 2018 weer 2300 m3/s door de Maas gaat, kan de daarbij behorende waterstand 39.20 m+ NAP zijn omdat er waterstandverlagende werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de buurt van Elsloo. Let op: deze stand is fictief. We kunnen nu nog niet de waterstanden voor 2018 aangeven. Wel staat vast dat er de komende jaren veranderingen in de standen zijn.

Vergelijk tussen Sint Pieter en Elsloo Nu hoort bij een waterstand van 47.00 m+NAP bij Sint Pieter een waterstand van 39.70 m+NAP bij Elsloo. In 2018 hoort bij een waterstand van 47.00 m+NAP bij Sint Pieter een waterstand van 39.20 m+NAP bij Elsloo. (Let op: fictieve standen.) Of: In 2018 hoort bij een waterstand van 47.50 m+NAP bij Sint Pieter een waterstand van 39.70 m+NAP bij Elsloo. (Let op: fictieve standen.) De relatie tussen de waterstand van Elsloo en die van Sint Pieter verandert in de loop der tijd.

Relevante documenten en links