Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Maastricht Aachen Airport (6235). Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’ ter inzage ligt.

In oktober 2006 is het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ vastgesteld door de gemeenten Beek en Meerssen. Dit plan voorzag in de ontwikkeling van het bedrijventerrein MAA-Oost en de herinrichting van de luchthaven. Inmiddels hebben veranderde inzichten geleid tot aanpassing van enkele beoogde ontwikkelingen. Daarnaast zijn enkele onjuistheden/onvolkomenheden geconstateerd in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en de onvolkomenheden te herstellen is voorliggend bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, herziening 1’ opgesteld.

Vanaf 9 april 2009 t/m 20 mei 2009 liggen de stukken, op afspraak, ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (043-3661702), ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook raadplegen op www.meerssen.nl. De stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → registratienummer 2009/3310 en klik op het mapje zaak. Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de productgroep Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

8 april 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.