Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging, ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning, tussen de Bruggen 93–97 te Rothem

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging, ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning, tussen de Bruggen 93–97 te Rothem

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 april 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt:

  • het ontwerpbestemmingsplan Tussen de Bruggen 93–97 (inclusief bijlagen);
  • de omgevingsvergunning voor het realiseren van twee grondgebonden woningen met op de begane grond mogelijkheden tot het vestigen van twee kleine kantoren (kantoor aan huis), op de hoek met de Geuldalweg op de begane grond een lunchroom met daarboven een appartement, achter de lunchroom aan de Geuldalweg een grondgebonden woning t.b.v. zeven studentenkamers en een parkeerplaats voor 17 auto’s.

Het plangebied omvat de locatie Tussen de Bruggen 93, 95 en 97 te Rothem, percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 3450, 4042 en 4041. Het doel van het bestemmingsplan is de huidige bedrijfsbestemming voor een handel in motoren te vervangen door bestemmingen die de realisatie van de woningen, lunchroom en parkeerplaats mogelijk maken. Een en ander zal grotendeels inpandig in de huidige bebouwing worden gerealiseerd.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de verordening over het coördineren van besluiten 2011 (Coördinatieverordening gemeente Meerssen). Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De aanvrager heeft verzocht om op grond van de coördinatieverordening naast het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 12 april 2012 t/m 23 mei 2012 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan de: gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevrouw ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

11 april 2012
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.