Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten’, gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten’, gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 februari 2013 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerp bestemmingsplan “Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten” ter inzage ligt. Het plangebied omvat het perceel Burgemeester Visschersstraat 98, 6235 ED Ulestraten, kadastraal bekend Ulestraten, sectie B nummer 3522. In het bestemmingplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt een woning ter plaatse van de bij het voormalige boerderijcomplex behorende grote schuur te realiseren. De in het bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke aanwezige mogelijkheid ter plekke voor een bouwkavel komt hiermee te vervallen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 7 februari 2013 t/m 20 maart 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met de heer ir. Jaap Zomerplaag MBA (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

6 februari 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen