Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en start inspraaktermijn (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Crematorium Weerterhof, Bunde’ gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Vooraankondiging en start inspraaktermijn (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Crematorium Weerterhof, Bunde’ gemeente Meerssen

Percelen Meerssen Sectie B nummers 5885, 5887, 5888, 6000, 6227, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Crematorium Weerterhof, Bunde’. In het kader van de inspraak zal gelegenheid worden geboden tot het indienen van een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan. Tevens is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Crematorium Weerterhof, Bunde’ ligt van 21-07-2016 t/m 31-08-2016 op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043). Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.BP05010-VO01).

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn inspraakreactie kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke inspraakreacties, te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Mondelinge inspraakreacties kunt u indienen tijdens de inloopmiddag op dinsdag 30 augustus 2016 van 14.00-17.00 uur in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Het plan

Met het bestemmingsplan ‘Crematorium Weerterhof, Bunde’ wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de herbestemming van het rijksmonument Weerterhof, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen, tot kleinschalig crematorium/uitvaartcentrum inclusief ondergeschikte horecavoorzieningen en parkeervoorzieningen.

En verder ……

Met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan begint de inspraakprocedure die voorafgaat aan de vaststellingsprocedure van het uiteindelijke bestemmingsplan. Afhankelijk van de reacties die worden ontvangen, kan het college van burgemeester en wethouders nog veranderingen aanbrengen in het plan. Daarna begint de vaststellingsprocedure, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om zijn/haar zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Meerssen, 20 juli 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen