Gemeente Meerssen | Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Meerssen

De raad van de gemeente Meerssen besluit

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Meerssen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.
  Doelmatigheid
  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.
 • b.
  Doeltreffendheid
  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

1.

Het college onderzoekt minimaal tweejaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en aangewezen gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de twaalf jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

2.

Het college toetst tweejaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één programma of onderdeel daarvan en één paragraaf.

Artikel 3. Onderzoeksplan

1.

Het college zendt een onderzoeksplan naar de raad van de te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

2.

In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 • a)
  het object van onderzoek
 • b)
  de reikwijdte van het onderzoek
 • c)
  de onderzoeksmethode
 • d)
  de doorlooptijd van het onderzoek
 • e)
  de wijze van uitvoering
3.

In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke extra budgetten eventueel nodig zijn voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting, jaarstukken en rapportages over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

1.

De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

2.

Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 30 september 2018. Hiermee vervalt de verordening van 1 januari 2006 met de titel “onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Meerssen 2006”.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Meerssen 2018".

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 27 september 2018.
De voorzitter,
de griffier,