Gemeente Meerssen | Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016

Officiele publicatie

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016

DE RAAD DER GEMEENTE MEERSSEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2017;

Overwegende,

dat per 1 april 2017 het nieuwe milieupark Rondeel in Maastricht West opent;

dat dit milieupark valt onder de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas waarin Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Meerssen samenwerken;

dat milieupark Rondeel volgens de nieuwe standaarden voor milieuparken is ingericht;

dat op dit milieupark de afrekening van afval, waarvoor een tarief geldt, per kilo aangebracht afval wordt gedaan met toepassing van weegbruggen;

dat in verband daarmee de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016 dient te worden aangepast;

Gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15:33 van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016

Artikel I

Artikel 1.2.3. van de tarieventabel gaat als volgt luiden:

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

Diverse soorten grove huishoudelijke afvalstoffen als omschreven in bijlage 1 behorende bij deze tarieventabel en naar de hoeveelheden daar benoemd:

gratis

GFT en/of restafval:

1.

aangeboden in een gemeentelijke bordeauxrode restafvalzak van 25 liter (maximaal gewicht per aangeboden zak: 3,5 kg)

gratis

2.

aangeboden in een gemeentelijke bordeauxrode restafvalzak van van 50 liter (maximaal gewicht per aangeboden zak: 7 kg)

gratis

3.

aangeboden in een niet gemeentelijke restafvalzak van maximaal 50 liter (maximaal gewicht per aangeboden zak: 7 kg) per zak

€ 1,50

4.

aangeboden in een niet gemeentelijke restafvalzak van maximaal 100 liter (maximaal gewicht per aangeboden zak: 14 kg) per zak

€ 3,00

Grof huishoudelijk restafval:

Voor aangewezen brenglocaties met een weegbrug geldt per aangeboden kg

€ 0,16

Voor aangewezen brenglocaties zonder weegbrug geldt:

t/m ¼ m3

€ 6,50

meer dan ¼ t/m ½ m3

€ 13,00

meer dan ½ t/m 1 m3

€ 26,00

meer dan 1 t/m 1½ m3

€ 39,00

meer dan 1½ t/m 2 m3

€ 52,00

maximaal 2 m3 per keer

Dakleer:

Voor aangewezen brenglocaties met een weegbrug geldt per aangeboden kg

€ 0,16

Voor aangewezen brenglocaties zonder weegbrug geldt:

t/m ¼ m3

€ 6,50

meer dan ¼ t/m ½ m3

€ 13,00

maximaal ½ m3 per keer

C-hout: Geïmpregneerd hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer plastic, stof, etc.

Hout dat rot is of beschimmeld.

Hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven of spijkers.

Bielzen.

Tuinschuttingen:

Voor aangewezen brenglocaties met een weegbrug geldt per aangeboden kg

€ 0,16

Voor aangewezen brenglocaties zonder weegbrug geldt:

t/m ¼ m3

€ 6,50

meer dan ¼ t/m ½ m3

€ 13,00

meer dan ½ t/m 1 m3

€ 26,00

meer dan 1 t/m 1½ m3

€ 39,00

meer dan 1½ t/m 2 m3

€ 52,00

maximaal 2 m3 per keer

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 april 2017.

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Meerssen van 23 maart 2017.
DE RAAD VOORNOEMD;
De voorzitter,
De griffier,