Gemeente Meerssen | Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2014

Officiele publicatie

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2014

De raad der gemeente Meerssen;

Gezien het voorstel van het college de dato 12 november 2013 strekkende tot vaststelling van een nieuwe verordening toeristenbelasting:

Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet:

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2014.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.
  VAKANTIE - ONDERKOMENS:
  woningen en andere verblijven, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden.
 • B.
  MOBIELE KAMPEERONDERKOMENS
  tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, toercaravans en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden.
 • C.
  NIET BEROEPSMATIG VERHUURDE RUIMTEN
  woningen en andere verblijven of gedeelten daarvan, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden.
 • D.
  VASTE STANDPLAATS;
  een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie - onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam “toeristenbelasting” een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.
  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.
 • 2.
  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.
 • 3.
  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.
  Door degene die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, gebrekkigen, van hulpbehoevenden of ouden van dagen verblijft;
 • 2.
  Van een asielzoeker, zijnde een vreemdeling als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Vreemdelingenwet, die een asielverzoek heeft ingediend waarover nog geen onherroepelijke beslissing is genomen, van degene die een asielverzoek heeft ingediend waarop negatief is beslist en een verblijfsgerechtigde, die op basis van artikel 9, 10 en 15 van voornoemde Wet een verblijfsvergunning heeft, voor zover deze personen verblijf houden in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2, in het kader van de centrale opvang onder verantwoordelijkheid van het ZBO Centrale Opvang Asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6 Belastingtarief

Het tarief bedraagt € 1,30 per persoon per overnachting.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Aangifte

De belastingplichtige aan wie niet binnen een maand na afloop van elk in artikel 7 genoemde belastingtijdvak een aangiftebiljet is uitgereikt, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die maand bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

Artikel 9 wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van voldoening op aangifte geheven.

Artikel 10 Tijdstip waarop de belasting moet worden voldaan

Door de belastingplichtige, van wie de belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, moet de in het belastingtijdvak verschuldigd geworden belasting binnen veertien dagen na het einde van het belastingtijdvak overeenkomstig de aangifte worden voldaan.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 12 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van toeristenbelasting.

Artikel 13 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.
  De “Verordening Toeristenbelasting Meerssen 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van13 december 2007, wordt ingetrokken per 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
 • 3.
  Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening Toeristenbelasting Meerssen 2014”.
 • 4.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Meerssen van 12 december 2013.

DE RAAD VOORNOEMD,

De voorzitter, mr H.W. Schmidt

De griffier, J.J.M. Willems