Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het slopen en herbouwen van een garage aan Poortweg 7a te Geulle

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het slopen en herbouwen van een garage aan Poortweg 7a te Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag tot het mogen slopen en herbouwen van een garage aan de Poortweg 7a in Geulle.

Waar ter inzage

Voor meer informatie over deze aanvraag, of om een afspraak te maken om de aanvraag te bekijken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar en/of beroep aantekenen.