Gemeente Meerssen | Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Limburg: Stemmen bij volmacht

Officiele publicatie

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Limburg: Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • A.
  MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
  • 1.
   Bij Team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het is ook mogelijk een schriftelijke volmacht aan te vragen via het digitale loket op www.meerssen.nl.
  • 2.
   Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
  • 3.
   Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd.
  • 4.
   Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
  • 5.
   Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 • B.
  MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
  • 1.
   De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
  • 2.
   De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
  • 3.
   De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
  • 4.
   Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
  • 5.
   Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
  • 6.
   Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Heeft u vragen over deze verkiezingen?

Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen.

Meerssen,

17 januari 2023
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen