Gemeente Meerssen | Vergunning geweigerd voor het verbreden van de inrit (legalisering) aan Iepenlaan 52 te Bunde

Officiele publicatie

Vergunning geweigerd voor het verbreden van de inrit (legalisering) aan Iepenlaan 52 te Bunde

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de aanvraag voor omgevingsvergunningen hebben geweigerd voor het verbreden van de inrit (legalisering), Iepenlaan 52, 6241 AG Bunde. Gemeente Meerssen heeft dit besluit verzonden op 14 oktober 2022.

Bezwaar aantekenen:

Indien u belanghebbende bent, kunt u bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit ingediend worden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering van uw bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90, 6230 AB te Meerssen. Voor het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.