Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan, verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Hoeve Klinkenberg’, Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan, verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Hoeve Klinkenberg’, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 31 januari 2013 het bestemmingsplan ‘Hoeve Klinkenberg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend, alsmede is besloten tot vaststelling hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Het plangebied omvat het perceel plaatselijk bekend Klinkenberg 1, 6231 BA Rothem, kadastraal bekend Meerssen, sectie B, nummer 4468. Met het bestemmingsplan ‘Hoeve Klinkenberg’ wordt een juridisch – planologisch kader geboden voor de realisatie van een bouwproject bestaande uit 10 (vakantie)woningen, horeca en zorggerelateerde dienstverlening, inclusief de benodigde parkeervoorzieningen. De reconstructie van de bouwdelen met de hoogste monumentale waarden van het rijksmonument Klinkenberg 1 maakt onderdeel uit van het betreffende bouwplan.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen in het kort: de mogelijkheden om gebouwen op te richten binnen de bestemming ‘Groen’ zijn komen te vervallen.

Voornoemde besluiten en de bijbehorende stukken liggen van 28 februari t/m 10 april 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan een ieder die gedurende de genoemde termijn van 6 weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen bedenkingen heeft beroep instellen

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

27 februari 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen