Gemeente Meerssen | Vastgesteld wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport

Officiele publicatie

Vastgesteld wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 28 februari 2012 hebben besloten tot ongewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Fasering Maastricht Aachen Airport’.

Hiermee is geregeld dat de fasering, die was opgenomen in het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’, wordt losgelaten ten aanzien van de voorlopige bestemming ‘agrarisch gebied’. Deze voorlopige bestemming was verdeeld in vijf vlakken, die op verschillende in de voorschriften bepaalde tijdstippen vervallen (van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015). Door het wegvallen van de voorlopige bestemming is voor de bedrijfsclusters de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ van kracht.

Om te kunnen voldoen aan de eisen van het Besluit luchtkwaliteit 2005, dat van kracht was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’, was een gefaseerde aanleg van het bedrijventerrein noodzakelijk. Intussen zijn er echter meerdere wijzigingen opgetreden in de geldende normeringen en grenswaarden voor luchtkwaliteit. Uit nader onderzoek is gebleken dat, indien nu voor het hele bestemmingsplan een definitieve bedrijfsbestemming zou gelden, de momenteel geldende grenswaarden niet worden overschreden. Daardoor kan het hiervoor genoemde vervallen van de voorlopige bestemming in één keer gebeuren en hoeft dit niet meer gefaseerd te gebeuren tot en met januari 2015.

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 8 maart 2012 t/m 18 april 2012 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702) in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website: www.meerssen.nl via het kopje ‘Bekendmakingen’ naar ‘Officiële bekendmakingen’ en dan ‘Bestemmingsplannen’. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan staat gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of door belanghebbenden die redelijkerwijze niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Meerssen,

7 maart 2012
Burgemeester en wethouders van Meerssen.