Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd te Ulestraten’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd te Ulestraten’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 4 juni 2009 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd te Ulestraten’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd te Ulestraten’ wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke van Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd, welke de nieuwbouw van twee eengezinswoningen met bijbehorende bijgebouwen betreft op de locatie Genzonweg ongenummerd ter vervanging van de bestaande opstallen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 juni 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage, op afspraak (telefoonnummer 043-3661702), bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu, ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/1021. Klik vervolgens op mapje Zaak.

Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. Email: info@meerssen.nl

Meerssen,

10 juni 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.