Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’, gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’, gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 13 oktober 2016 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley”.

De wijziging heeft hoofdzakelijk betrekking op enkele aanvullingen/aanpassingen ter aanzien van de toetsingsvlakken van de communicatie-, navigatie- en surveillance apparatuur.

De raad heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Voor de herziening van het bestemmingsplan is tevens een MER opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteit in beeld zijn gebracht. Deze MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 3 november 2016 t/m 14 december 2016 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. U kunt een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (GML-bestand NL.IMRO.0938.BP01005-VG01).

Tijdens bovengenoemde periode van zes weken kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen de door de raad vastgestelde wijzigingen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling resp. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Meerssen, 2 november 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN