Gemeente Meerssen | Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten, Meerssen

Officiele publicatie

Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 25 april 2013 het bestemmingsplan ‘Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat het perceel Burgemeester Visschersstraat 98, 6235 ED Ulestraten, kadastraal bekend Ulestraten, sectie B nummer 3522. In het bestemmingplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt een woning ter plaatse van de bij het voormalige boerderijcomplex behorende grote schuur te realiseren. De in het bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke aanwezige mogelijkheid ter plekke voor een bouwkavel komt hiermee te vervallen.

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen van 23 mei 2013 t/m 3 juli 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

22 mei 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.