Gemeente Meerssen | Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Meerssen en de gastvrouw

Officiele publicatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Meerssen en de gastvrouw

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg "het Reglement op de burgerlijke stand" zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende regeling:

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Meerssen en de gastvrouw. Daarmee komt de bestaande rechtspositieregeling te vervallen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.
  buitengewoon ambtenaar/BABS: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.
 • b.
  gastvrouw: de als zodanig aangestelde ambtenaar die assistentie verleend rondom het voltrekken van een huwelijk.
 • c.
  gastvrouw: de als zodanig aangestelde ambtenaar die assistentie verleend rondom het voltrekken van een huwelijk.
 • d.
  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingovereenkomst van de gemeente Meerssen.
 • e.
  Regulier huwelijk: een huwelijk dat geen kosteloos huwelijk dan wel een budgethuwelijk is.
 • f.
  Budgethuwelijk: een huwelijk dat geen kosteloos huwelijk dan wel regulier huwelijk is.

Artikel 2 Aanstelling

1.

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

2.

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging BABS

1.

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

2.

De vergoeding bij een regulier huwelijk is gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage I van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO en met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

3.

De vergoeding bij een budgethuwelijk is gelijk aan tweeënhalf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage I van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO en met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

4.

Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2van de CAR/UWO wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoeding op basis van het voorgaande lid.

5.

Artikel 3:11 van de CAR/UWO (toelage onregelmatige dienst) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden beschouwd.

Artikel 4 Bezoldiging gastvrouw

1.

De gastvrouw ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

2.

De vergoeding is gelijk aan twee maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 4, bijlage I van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO en met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

3.

Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoeding op basis van de voorgaande lid.

4.

Artikel 3:3 van de CAR/UWO (toelage onregelmatige dienst) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden beschouwd.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

1.

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar en de gastvrouw jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

2.

Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

3.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

1.

Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (wegens ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling en 8:13 (als disciplinaire straf), van de CAR/UWO.

2.

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar en de gastvrouw vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfskosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

De buitengewoon ambtenaar en de gastvrouw die de hem/haar opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt..

Artikel 10

De regeling van 21 december 2010 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 11

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en de gastvrouw van de gemeente Meerssen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college 05-09-2017.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,
de secretaris,
J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz