Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Tussen de Bruggen 93-97’, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Tussen de Bruggen 93-97’, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 31 oktober 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Bruggen 93-97’ en het bijhorende ontwerpbesluit;
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning;
  • Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Tussen de Bruggen 93 t/m 97, 6231 CB Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, Sectie B nummers 3456, 4041, 4042, 5531 (gedeeltelijk), 5445 (gedeeltelijk).

Met het bestemmingsplan ‘Tussen de Bruggen 93-97’ wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de realisatie van twee grondgebonden woningen, twee kantoren, lunchroom of detailhandel en een grondgebonden woning voor kamerverhuur, inclusief parkeervoorzieningen.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 17-9-2013 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van 31 oktober t/m 11 december 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 in Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte na telefonische afspraak met ir Jaap Zomerplaag (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

30 oktober 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

6231CB