Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder Hoeve Klinkenberg, Klinkenberg 1 te Rothem, gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder Hoeve Klinkenberg, Klinkenberg 1 te Rothem, gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 oktober 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeve Klinkenberg’ en het bijhorende ontwerpbesluit;
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning;
  • Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder.

Het plangebied omvat de het perceel plaatselijk bekend Klinkenberg 1, 6231 BA Rothem, kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummer 4468. Met het bestemmingsplan ‘Hoeve Klinkenberg’ wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de realisatie van een bouwproject bestaande uit 10 (vakantie)woningen, horeca en zorggerelateerde dienstverlening, inclusief de benodigde parkeervoorzieningen. De reconstructie van de bouwdelen met de hoogste monumentale waarde van het rijksmonument Klinkenberg 1 maakt onderdeel uit van het betreffende bouwplan.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van 25 oktober t/m 5 december 2012 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met de heer ir. Jaap Zomerplaag (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

24 oktober 2012
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.