Gemeente Meerssen | Ontwerp-bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017 en Ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder tbv Klinkenberg 150

Officiele publicatie

Ontwerp-bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017 en Ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder tbv Klinkenberg 150

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 17 augustus 2017 het ontwerp bestemmingsplan “Veegbestemmingsplan 2017” ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat op grond van artikel 110c Wet geluidhinder gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 17 augustus 2017 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt inzake het perceel Klinkenberg 150 te Meerssen. Dit ontwerpbesluit houdt verband met het ontwerpbestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017, waarin voornoemde locatie is opgenomen.

Het bestemmings plan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

  • Broekhoven 5a'Geulle, inzake een persoonsgebonden overgangsrecht voor het bewonen van het bestaande pand;
  • Cazenderstraat 14 Meerssen, inzake legalisatie van een woningsplitsing, een paardrijbak. lichtmasten en enkele bijgebouwen;
  • Groenstraat 1 Meerssen, legalisatie van een vakantieappartement/coachings- trainingsruimte en een paardenstal;
  • Hekstraat ongenummerd Ulestraten, inzake de legalisatie van een paardenstal;
  • Holstraat 154 Meerssen, inzake de realisatie van een stal;
  • Klinkenberg 150 Meerssen: inzake de legalisatie van een woning;
  • Raar 41 en 41a Meerssen, inzake de legalisatie van drie woningen, een paardrijbak en een opslag van silagepakken;
  • Tussen de Bruggen 1 Meerssen, inzake de legalisatie van een schapenstal, een kweekkas en een overkapping;
  • Vliek 32a Ulestraten, inzake de legalisatie van een bedrijfswoning.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 17 augustus t/m 27 september 2017.

Indienen van zienswijzen t.b.v. het bestemmingsplan: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende stukken kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: Gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte na telefonische afspraak via het KCC, tel. 14 043. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Indienen van zienswijzen t.b.v. het ontwerpbesluit: gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: Burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte na telefonische afspraak via het KCC, tel. 14 043. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage: u kunt het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit op afspraak inzien bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06002-ON01.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.