Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Gesloten verklaring voor motorvoertuigen van Burg. Visschersstraat.

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Gesloten verklaring voor motorvoertuigen van Burg. Visschersstraat.

•het invoeren van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen van Burgemeester Vischersstraat ter hoogte van kruispunt met Beekerweg – Vlieker Eijkenweg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende dat,

na het in gebruik nemen van de noordelijke aansluiting Burg. Vischerstraat bedrijfsterrein BMAA voorkomen moet worden dat (sluip-) verkeer vanuit het oosten via de Burg. Vischersstraat (30 km gebied) richting Bamford rijdt;

dat dit bestemmingsverkeer qua bebording via de gebiedsontsluitingswegen geleid wordt vanuit het oosten richting Bamford en BMAA-terrein;

dat door het afsluiten van de Burg. Vischersstraat vanaf het kruispunt Beekerweg – Vlieker Eijkenweg voor gemotoriseerd verkeer voorkomen zal worden dat sluipverkeer gaat ontstaan;

dat ter zake de bedrijven gevestigd op het Bamfordterrein zijn geraadpleegd, waarbij is vastgesteld dat tientallen werknemers gebruik maken van de Burg. Vischersstraat als rijroute van en naar hun werkplek;

dat het dezerzijds verantwoord wordt geacht dat deze werknemers met hun auto 2 tot 2½ km om moeten rijden vanwege de voorgenomen afsluiting van de Burg. Visschersstraat;

de weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom;

dat het in de huidige situatie eenieder is toegestaan gebruik te maken van deze weg;

dat het derhalve gewenst is dat de Burg. Vischersstraat vanaf het kruispunt Beekerweg – Vlieker Eijkenweg voor alle verkeer behalve fietsers en bromfietsers ontoegankelijk wordt gemaakt, hetgeen zowel fysiek als met bebording zichtbaar zal worden gemaakt;

dat tevens aanvullende bebording noodzakelijk is om het verkeer duidelijkheid te verschaffen voor de gewijzigde verkeerssituatie;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

BESLUITEN:

  • I.
    Middels het plaatsen van bord C01 met onderbord OB54 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een geslotenverklaring in te stellen voor Burg. Vischersstraat vanaf kruispunt Beekerweg – Vlieker Eijkenweg voor alle verkeer behalve voor fietsers en bromfietsers (zie tekening bebording).
  • II.
    Middels het plaatsen van de borden L08 (noordoostzijde Burg. Vischersstraat), D06r en D06l (op het kruispunt Beekerweg- Vlieker Eijkenweg) en zuil BB22 de verkeersregulering ter plaatse vast te leggen (zie tekening bebording).

Meerssen, 24 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

Tekening/situatie schets Burgemeester Visscher s straat /Bamfordweg Ulestraten