Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Wijziging ingestelde stopverboden op gedeelte van de Nieuwe Vliekerweg

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Wijziging ingestelde stopverboden op gedeelte van de Nieuwe Vliekerweg

Wijziging ingestelde stopverboden op gedeelte van de Nieuwe Vliekerweg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

gezien het verzoek Maastricht Aachen Airport tot het wijzigen van het ingestelde stopverbod (besluit van 24 april 2013) op het deel van de Nieuwe Vliekerweg dat gelegen binnen de Runway End Safety Area (RESA) en binnen de STRIP

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat de Nieuwe Vliekerweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom en derhalve een functie heeft in de verkeersafwikkeling;

dat het belang om te voldoen aan de veiligheidseisen die internationaal gesteld zijn aan gebieden rondom een luchthaven zwaarder weegt dan de mogelijkheid om te parkeren of te stoppen op dit deel van de Nieuwe Vliekerweg;

dat hierdoor de verkeersveiligheid niet in het geding komt;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp-besluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 23 juli 2014 t/m 2 september 2014;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen en er overigens geen reden zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

door middel van het verplaatsen van twee borden E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord OB501L een (gewijzigd) stopverbod in te stellen op de Nieuwe Vliekerweg (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening).

Meerssen, 23 september 2014.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

Krachtens mandaat

Beleidsadviseur Ruimte

E.H.G. (Ed) Moonen

Tekening Situatie schets Nieuwe Vliekerweg Ulestraten