Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Individule gehandicaptenparkeerplaats

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Individule gehandicaptenparkeerplaats

•Individuele gehandicaptenparkeerplaats Holstraat

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gezien het verzoek van mevrouw M.E.G.M. Creemers-Engelen, Holstraat 64 te 6231 EX Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken voor het woonhuis Holstraat 64;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat blijkens medisch advies de loopafstand van betrokkene zeer beperkt is;

dat betrokkene reeds beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder en passagier);

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de voordeur;

dat de parkeerdruk in de Holstraat zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op zeer korte afstand tot de woning van betrokkene een parkeergelegenheid bestaat voor haar auto;

dat haar auto regulier deel uit maakt van de auto’s die in de Holstraat geparkeerd worden;

dat het toekennen van een GPP op kenteken derhalve geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp-besluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 11 februari t/m 24 maart 2015;

dat geen zienswijzen zijn ontvangen n.a.v. het ontwerp-besluit;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord 3-ZJB-02 een parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen, 26 maart 2015.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

Krachtens mandaat,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur afdeling Ruimte)

teke ning bebording Holstraat