Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Het wijzigen van het bestaande tweezijdig parkerverbod in de Essendijk te Geulle

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Het wijzigen van het bestaande tweezijdig parkerverbod in de Essendijk te Geulle

•Het wijzigen van het bestaande tweezijdig parkeerverbod in de Essendijk.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat de Essendijk in het beheer is van de gemeente Meerssen;

dat een deel van de Essendijk gecategoriseerd is als 30 km/uur-weg (erftoegangsweg binnen de bebouwde kom) en derhalve onderdeel uitmaakt van een 30 km/uur-zone;

dat in de Essendijk laden en lossen plaatsvindt voor twee aan de Hulserstraat gelegen bedrijven;

dat dit laden en lossen belemmerd wordt door geparkeerde auto’s vóór de zij-ingang van de Harmoniezaal en ter hoogte van de achteringang van het bedrijf van Vissers wooninrichting, Hulserstraat 83 (voor in- en uitrijden vrachtauto’s);

dat laad- en losactiviteiten en/of het manoeuvreren van de vrachtauto’s zodanig moeten kunnen geschieden dat de verkeersveiligheid niet wordt benadeeld;

dat op korte loopafstand/in de nabijheid voldoende parkeergelegenheid is, terwijl bovendien drie parkeervakken toegevoegd zal worden aan de Essendijk ter hoogte van het woongebouw Essendijk 10-22;

dat reeds tweezijdig parkeerverbod geldend is op een deel van de Essendijk en dat met deze wijziging tegemoet kan worden gekomen aan de noodzaak tot het veilig kunnen laden – en lossen t.b.v. beide genoemde bedrijven;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit de instemming heeft van de politie en handhaafbaar is.

BESLUITEN:

tot het verruimen in westelijke richting van het vigerend tweezijdig parkeerzoneverbod in een gedeelte van de Essendijk door middel van:

  • -
    het verplaatsen van het verkeersbord E01zbt (met onderbord m.u.v. vakken) in westelijke richting (tot lantaarnpaal inrit Essendijk 3) en
  • -
    het verplaatsen van het verkeersbord E01ze in westelijke richting (tot op 1,50 meter afstand van het hoekpunt van de inrit naar opslagloods interieurbedrijf Vissers.

Meerssen, 24 september 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt