Gemeente Meerssen | Meerssen - uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom - Bunde

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom - Bunde

Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Bunde

(Deelgebied: Pasweg, Pletsstraat, Maastrichterlaan en Vliegenstraat)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om:

 • 1.
  de maximumsnelheid van 50 km per uur op de Pasweg (ter hoogte van huisnummer 3), Pletsstraat, de Maastrichterlaan (tot en met huisnummer 82 ) en de Vliegenstraat binnen de bebouwde kom van Bunde terug te brengen naar 30 km per uur;

Motivering

De gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeers-onveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in de gemeente en wordt hooggewaardeerd.

Op de middel en lange termijn is het de bedoeling om binnen de kernen de inrichting van de weg te optimaliseren door toevoegen van wegen aan het 30km/uur gebied en waar mogelijk aanvullende maatregelen toe te passen in bestaande 30km/uur gebieden.

De uitvoering van dit beleid gebeurd vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt.

Samen met de reconstructie van de Pletsstraat in Bunde wordt de categorisering van de wegen aangepast. En met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   doorgetrokken strepen;
  • 2.
   aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   gele onderbroken strepen
  • 7.
   haaientanden

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

Bebording 30 km per uur zone

Door de reconstructie van een gedeelte van de Pasweg, Pletsstraat en een gedeelte van de Maastrichterlaan is er een mogelijkheid ontstaan om 30 km-zone uit te breiden en de maximumsnelheid aan te passen van 50 km per uur naar 30 km per uur.

Concreet betekent dit dat er zoneportalen met A1 (zone 30) worden geplaatst.

Dat wil zeggen dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur met duidelijk herkenbare zone in- en uitgangen door middel van poort-constructies.

De zone in- en uitgangen worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden van de weg en een 30 km zone markering bestaande uit een dubbele streep met 30 aanduiding uitgevoerd in thermoplast.

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 1.
  Pasweg ter hoogte van huisnummer 3;
 • 2.
  Maastrichterlaan ter hoogte van huisnummer 82;
 • 3.
  Vliegenstraat vanaf de T-splitsing Hemelboomlaan 

Voetgangersoversteekplaatsen 

In het kader van een veilige route van en naar huis voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, mindervaliden, kinderen) dient een veilige oversteek te worden gewaarborgd; 

Concreet betekent dit dat er voetgangersoversteekplaatsen worden gerealiseerd middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en het plaatsen van twee verkeersborden L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen. 

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 4.
  Roggeveldstraat ter hoogte van huisnummer 1a.
 • 5.
  Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 45.
 • 6.
  Vliegenstraat ter hoogte van huisnummer 98.
 • 7.
  Pletstraat ter hoogte van huisnummer 38. 

Instellen parkeerverbod

Om de verkeersveiligheid en een goede doorstroming te kunnen blijven garanderen is het belangrijk dat de wegen richting de Pletsstraat goed berijdbaar zijn.

Momenteel komt het herhaaldelijk voor dat bestuurders hun voertuig langs beiden zijden van de weg ter hoogte van Roggeveldstraat tussen huisnummer 1a en 5 parkeren.

Dit zorgt er voor dat het profiel van de weg gevaarlijk versmald wordt en dat de doorgang voor met name de grotere voertuigen belemmerd wordt. Om deze redenen overweegt de gemeente een parkeerverbod in te stellen aan beide zijde om bovenstaande problemen te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De bebording komt op de volgende locaties:

 • 8.
  Roggeveldstraat ter hoogte van huisnummer 1a en 5.       

Vervangen of verwijderen bebording 

 • Verwijderen RVV borden A0130zb en A130ze, B06 inclusief markeringen:
  Kalverhof, Roggeveldstraat, Sint Agnesstraat, Patronaatstraat en Papenweg
 • Verwijderen RVV Borden B01, B04, B05 en E01:
  Pasweg vanaf huisnummer 3, Pletsstraat, Maastrichterlaan tot en met huisnummer 14.
 • Verwijderen RVV borden A0130zb en A130ze, B06 inclusief markeringen:
  Hemelboomlaan, Kastanjelaan, Spoorstraat, Sint Rochusstraat, Stationstraatje en Carteijnstraat
 • Verwijderen RVV Borden B04 en B05:
  Vliegenstraat  

Belangenafweging

 • -
  zowel bestuurlijk als bij omwonenden draagvlak is voor het uitbreiden van de 30 km-zone in Bunde op wegen binnen de bebouwde kom.
 • -
  dat er een uitbreiding komt van de 30 km-zone waarbij de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van Bunde 30 km per uur wordt;
 • -
  de maximumsnelheid van 30 km per uur in overeenstemming dient te zijn met het wegbeeld ter plaatse, hetgeen betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving;
 • -
  dat in lijn met hetgeen in het GVVP als beleidsuitgangspunt is opgenomen, de wegen vorm-gegeven worden conform Duurzaam Veilig;
 • -
  dat vanuit Duurzaam Veilig zijn er door CROW (kennisinstituut voor verkeer en vervoer) richtlijnen gegeven voor inrichtingselementen die kenmerkend zijn en idealiter passen bij een erftoegangsweg 30 km per uur;
 • -
  dat het vanuit het oogpunt verkeersveiligheid wenslijk is dat voor voetgangers het oversteken van gereguleerd wordt door middel van voetgangersoversteekplaatsen;
 • -
  dat het derhalve gewenst is voetgangersoversteekplaatsen aan te brengen op de Vliegenstraat, Pletsstraat en Roggeveldstraat (zie bijgevoegde tekening) om de voetgangers te bundelen en deze op een voor iedereen als zodanig herkenbare plaats te laten oversteken;
 • -
  dat de gemeente Meerssen zowel beleidsmatig als feitelijk het fietsverkeer wil stimuleren en nadrukkelijker wenst te faciliteren;
 • -
  dat om de fietsers op het gedeelte Pasweg, Pletsstraat en Maastrichterlaan meer ruimte te geven en de herkenbaarheid voor de overige weggebruikers te vergroten, is gekozen om fietsstroken te realiseren met een breedte van 180 cm gemeten vanaf de trottoirband;
 • -
  dat de fietsstroken worden uitgevoerd met een onderbroken streep en voorzien van een op de weg geschilderd fietssymbool;
 • -
  dat autobestuurders de onderbroken streep wel rijdend mogen overschrijden, maar ze mogen fietsers daarbij niet hinderen;
 • -
  dat er door automobilisten niet meer op of naast deze strook stilgestaan of geparkeerd mag worden;
 • -
  dat ook geen bromfietsers gebruik mogen maken van deze fietsstroken;
 • -
  dat samen met de reconstructie van de Pletsstraat in Bunde ook de categorisering wordt aangepast;
 • -
  dat wij met dit verkeersbesluit uitvoering geven aan het vigerende beleid.       

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;  

dat de politie schriftelijk op 9 december 2019 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is; 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Bunde, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen: 

 • I)
  Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden A0130zb en A0130ze
  • 1.
   Gedeelte Pasweg vanaf huisnummer 3;
   - Pletsstraat;
  • 2.
   Gedeelte Maastrichterlaan tot en met huisnummer 82;
  • 3.
   Vliegenstraat.
 • II)
  Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f
  • 4.
   Roggeveldstraat ter hoogte van huisnummer 1a.
  • 5.
   Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 45.
  • 6.
   Vliegenstraat ter hoogte van huisnummer 98.
  • 7.
   Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 38.
 • III)
  8. Instellen parkeerverbod middels het aanbrengen van borden E01 in de Roggeveldstraat vanaf huisnummer 1a tot en met huisnummer 5.
 • IV)
  dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.  

Meerssen, 19 december 2019 

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,  

F.W.M Spees.

             

Bijlage Bebording verkeersmaatregelen Bunde                                                        

Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Bunde

(Deelgebied: Pasweg, Pletsstraat, Maastrichterlaan) 

 • 1..
  Gedeelte Pasweg vanaf huisnummer 3;
  • -
     Pletsstraat;
 • 2..
   Gedeelte Maastrichterlaan tot en met huisnummer 82

                                                                           

Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Bunde

(Deelgebied: Vliegenstraat) 

 • 3.
  Vliegenstraat

                                                                            

Locatie Pasweg

Maximumsnelheid van 50 km per uur op de Pasweg vanaf huisnummer 3 binnen de bebouwde kom van Bunde terugbrengen naar 30 km per uur;

                      

Locatie Maastrichterlaan

Maximumsnelheid van 50 km per uur op de Maastrichterlaan ter hoogte van huisnummer 82 binnen de bebouwde kom van Bunde terugbrengen naar 30 km per uur;

                           

Vliegenstraat

Maximumsnelheid van 50 km per uur op de Vliegenstraat ter hoogte van T-splitsing Hemelboomlaan binnen de bebouwde kom van Bunde terugbrengen naar 30 km per uur;

                          

Voetgangersoversteekplaatsen

Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek.

                                   

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 4.
  Roggeveldstraat ter hoogte van huisnummer 1a.
 • 5.
  Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 45.
 • 6.
  Vliegenstraat ter hoogte van huisnummer 98.
 • 7.
  Pletstraat ter hoogte van huisnummer 38.

Instellen parkeerverbod middels het aanbrengen van borden E01

                                               

 • 8.
  Instellen parkeerverbod middels het aanbrengen van borden E01