Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2016

Officiele publicatie

Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2016

2016/65087

Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de R UD Zuid-Limburg

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de RUD Zuid-Limburg, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg;

gelet op de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg;

gelet op de Regeling Organisatie RUD Zuid-Limburg 2015;

besluiten vast te stellen:

het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.

RUD Zuid-Limburg: het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, bedoeld in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg;

2.

dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg, bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg;

3.

voorzitter: de voorzitter van de RUD Zuid-Limburg, bedoeld in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg;

4.

directeur: de directeur van de RUD Zuid-Limburg, bedoeld in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg;

5.

afdelingshoofd: een afdelingshoofd van de RUD Zuid-Limburg, bedoeld in artikel 6 van de Regeling Organisatie RUD Zuid-Limburg 2015;

6.

mandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur of de voorzitter besluiten te nemen;

7.

volmacht: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur of de voorzitter privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

8.

machtiging: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur of de voorzitter feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

9.

ambtenaar: hij die door of vanwege de RUD Zuid-Limburg is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, alsmede met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

1.

Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijst.

2.

De directeur is bevoegd voor de aangelegenheden in het eerste lid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat, subvolmacht en submachtiging te verlenen aan de afdelingshoofden van de RUD Zuid-Limburg, tenzij concreet mandaat in de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht en machtigingslijst uitdrukkelijk niet is toegestaan.

3.

Onder de uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden wordt mede verstaan het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de gemandateerde bevoegdheden alsmede het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 3 Instructies

 • 1.
  De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin.
 • 2.
  De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de door het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg vastgestelde begroting en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen.
 • 3.
  Van een gegeven mandaat of volmacht wordt geen gebruik gemaakt in de navolgende gevallen:
  • a.
   Aan het te nemen besluit zijn financiële risico’s verbonden;
  • b.
   Het dagelijks bestuur of voorzitter daartoe de wens te kennen geeft;
  • c.
   Het besluit de (onder)mandataris zelf betreft;
  • d.
   De uitoefening van de bevoegdheden ingrijpende gevolgen kan hebben voor de RUD Zuid-Limburg.

Artikel 4 Onvoorziene en spoedeisende omstandigheden

In onvoorziene en spoedeisende omstandigheden, waarin onverwijld handelen geboden is, handelt de gemandateerde in de geest van dit besluit.

Artikel 5 Informatieplicht

De directeur stelt het dagelijks bestuur en/of de voorzitter actief in kennis van de krachtens (onder)mandaat, (onder)volmacht of (sub)machtiging te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het dagelijks bestuur en/of de voorzitter van belang is.

Artikel 6 Ondertekening

Het krachtens (onder)mandaat of (sub)volmacht ondertekenen geschiedt als volgt:

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

namens dezen,

(handtekening)

(naam functionaris)

(funct ie)

OF

De voorzitter van de RUD Zuid-Limburg,

namens deze,

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7 Vervanging

Ingeval van afwezigheid van de directeur, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.
  Het Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg d.d. 1 juli 2013 wordt ingetrokken.
 • 2.
  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.
 • 3.
  Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2016.
 • 4.
  Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter aan de directeur RUD Zuid-Limburg 2016.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur en de voo rzitter van de RUD Zuid-Limburg op 28   september 2016,

De secretaris, De voorzitter,

De voorzitter,

Relevante documenten en links