Gemeente Meerssen | Het plaatsen van het bord B07 , bij de kruisingen Lange Raarberg – Damiaan en Lange Raarberg – Hetjensweg;

Officiele publicatie

Het plaatsen van het bord B07 , bij de kruisingen Lange Raarberg – Damiaan en Lange Raarberg – Hetjensweg;

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde (o.m artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

gezien de resultaten van het onderzoek naar de zichtbeperking op de kruisingen van de Lange Raarberg met de zijwegen Damiaan en Hetjensweg;

overwegende dat het noodakelijk gacht wordt dat het verkeer vanaf de Damiaan en vanaf de Hetjensweg zich uitdrukkelijk dient te vergewissen van de mogelijkheid om verkeersveilig de Lange Raarberg in te rijden, en aldus daaraan vooraf gaande dient te stoppen;

dat voorgaande overweging ook nog kracht bij wordt gezet door de aanwezigheid van een tweezijdig fietspad ;

dat een stopgebod (bord B07) derhalve passender wordt geacht dan het bord B06 (voorrang verlenen);

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerp besluit is bekend gemaakt en ter inzage is gelegd van 12 augustus 2015 t/m 22 september 2015;

dat geen zienswijze zijn ingekomen;

dat er geen redenen zijn om het ontwerp besluit te wijzigen;

BESLUITEN:

  • 1.
    tot het plaatsen van het bord B07 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening), bij de kruisingen Lange Raarberg – Damiaan en Lange Raarberg – Hetjensweg;
  • 2.
    de bij bord B07 behorende belijning dienovereenkomstig aan te passen;
  • 3.
    bord B07 te voorzien van de onderborden OB04 en OB502 (verbeelding van “tweerichtingen bereden fietspad”.

Meerssen, 6 oktober 2015.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

krachtens mandaat

Beleidsadviseur Ruimte

EHG Moonen

Relevante documenten en links