Gemeente Meerssen | Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

Officiele publicatie

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat mede gelet op het enkele jaren geleden uitgevoerde verkeersplan, de uitgevoerde pilot met een stopverbod in een deel van de Lindenlaan en de in beeld gebrachte actuele verkeerssituatie rondom de schoolzone Bunde (Bundeling, Franciscus en MIK), de situatie noopt tot het treffen van additionele verkeersmaatregelen ten einde de verkeersveiligheid verder te bevorderen;

dat vanuit verkeersveiligheidsoogpunt het streven is vastgelegd om verkeersstromen op de school-thuisroute zo veel mogelijk te scheiden;

dat de met de scholen afgesproken en vastgelegde voorkeursroute voor het met de auto halen en brengen van leerlingen via de Meidoornlaan - Kersenlaan oostelijk deel - Schoollaan – Pastoorslaan loopt;

dat de zuidzijde van de Schoollaan benut kan (blijven) worden als Kiss en Ride-strook en dit geregeld is via een stopverbod aan de noordzijde en een parkeerverbod aan de zuidzijde ;

dat de Kiss en Ride-strook qua verkeersbord nog visueel gemaakt dient te worden;

dat voorkomen moet worden dat autoverkeer gemengd wordt met de verkeersstroom van fietsers en voetgangers en als gevolg daarvan hinder optreedt voor deze verkeersdeelnemers;

dat het gedeelte Kersenlaan tussen de Lindenlaan en Schoollaan thans oneigenlijk wordt gebruikt als parkeerstrook van waaruit kinderen gebracht of gehaald worden naar/van school of als verbindingsweg tussen de Lindenlaan en de Schoollaan, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan als gevolg van kruisende verkeersstromen;

dat dit ongewenst breng- en haal-autoverkeer op het betreffende gedeelte van de Kersenlaan (west) potentieel gevaarlijke situaties oplevert voor kwetsbare verkeersdeelnemers en dat dit in strijd is met het streven naar een zo veilig mogelijke school-thuisroute ;

dat het betreffende gedeelte van de Kersenlaan-oost daarom geen deel uit dient te maken van de school-thuisroute voor autoverkeer;

266591

dat dit kan worden bewerkstelligd door het inrijden van gemotoriseerd verkeer in de Kersenlaan-oost tussen Lindenlaan en Schoollaan tegen te gaan;

dat een fysieke afsluiting van dit weg-deel het voorgaande kan bewerkstellingen;

dat er geen percelen noch bestemmingen op het wegvak Kersenlaan-oost tussen Lindenlaan en Schoollaan ontsluiten;

dat de bereikbaarheid van overige omliggende percelen niet in het geding komt;

dat inrijden tijdens de begin/eindtijden van de scholen van het westelijke deel van de Kersenlaan, mede gelet op het scheiden van de verkeersstromen ten behoeve van de verkeersveiligheid, ongewenst is;

dat buiten de begin/eindtijden van de scholen geen inrijverbod van kracht behoeft te zijn;

dat een periodieke geslotenverklaring een verkeersmaatregel is die het voorgaande kan bewerkstelligen;

dat de percelen aan het westelijke deel van de Kersenlaan, tussen de Meidoornlaan en de Lindenlaan, te allen tijde bereikbaar moeten blijven;

dat de Kersenlaan is gecategoriseerd als erftoegangsweg I binnen bebouwde kom en derhalve een functie heeft in de verkeersafwikkeling;

dat beide wegvakken in beheer zijn van de gemeente Meerssen;

dat blijkens de evaluatie van de plaatsgevonden pilot aanvullende maatregelen wenselijk worden geacht om te voorkomen dat het weg-deel van de Kersenlaan tussen Meidoornlaan en Schoollaan gebruikt wordt als Kiss & Ride locatie;

dat deze locatie niet geschikt hiervoor geschikt geacht en kan worden tegen gegaan via een weerszijden stopverbod gedurende de bloktijden op voornoemd weg-deel;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie heeft kenbaar gemaakt dat het voorgenomen besluit de instemming verkrijgt met dien verstand dat de controle van het onderbord bij het inrijverbod C12 [“bestemmingsverkeer”] voor de politie in de praktijk moeilijk is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen vanaf 8 juni 2016 t/m 19 juli 2016;

dat gedurende voornoemde termijn schriftelijke zienswijze dd. 9 juni 2016 zijn ingekomen, welke aangevuld zijn dd. 12 juli 2016, en wel van de heer Theunissen, Papenweg 72a, welke hier geacht worden te zijn herhaald en ingevoegd;

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, ligt het volgende belang ten grondslag aan dit besluit:

-het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het algemene belang van het waarborgen van de veiligheid voor lopende en fietsende schoolgaande jeugd (al dan niet onder begeleiding) in de schoolomgeving Bunde gaat voor het individuele belang van een gemotoriseerde weggebruiker om te allen tijde gebruik te kunnen maken van de Kersenlaan of af te kunnen wijken van een vanuit verkeersveiligheid voorgestane voorkeursroute voor school-thuisverkeer.

Zienswijze

Gedurende de termijn van inzage is een zienswijze ingediend dd. 9 juni 2016, naderhand aangevuld op 12 juli 2016 door de heer Theunissen, Papenweg 72a.

De ingekomen zienswijzen worden hier geacht te zijn ingevoegd en herhaald.

De voornoemde zienswijze-indiener heeft de volgende samengevatte zienswijzen ingediend:

 • 1.
  door reeds genomen verkeersbesluiten en/of maatregelen die in het verleden zijn genomen c.q. achterwege zijn gelaten, is een verslechtering opgetreden van het woonklimaat in de Papenweg;
 • 2.
  voorafgaande aan de reeds uitgevoerde maatregelen hebben geen tellingen/metingen plaatsgevonden in aangrenzende wegen, zodat geen zicht is op effecten vanwege hetgeen met het ontwerp-verkeersbesluit wordt geregeld;
 • 3.
  het ten onrechte toepassen van de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4) van de Awb;
 • 4.
  het besluit m.b.t.de plaatsgevonden fysieke afsluiting is door een onbevoegde ambtenaar genomen en zou zelfs een bevoegdheid zijn van de gemeenteraad.

Met betrekking tot voornoemde zienswijzen wordt het volgende overwogen:

(ad 1) De in het verleden genomen verkeersmaatregelen en/of uitgevoerde maatregelen staan op zich zelf en uit de maatregelen die genomen worden op basis van het voorliggende verkeersbesluit vloeien geen andere gevolgen voor omliggende wegen dan de gevolgen die reeds aan de orde waren vanaf het moment waarop de verkeersstructuur rondom de basisscholen in Bunde tot stand is gebracht met de daaraan gekoppelde afspraken omtrent routering van gemotoriseerd breng- en haalverkeer van schoolgaande kinderen.

(ad 2) Niet ingezien wordt op welke wijze het voorliggend verkeersbesluit een wijziging teweeg zou moeten brengen in de reeds jarenlang bestaande routering van gemotoriseerd breng- en haalverkeer. Monitoringsgegevens van de Papenweg geven aan dat sprake is van een afname van de verkeersintensiteit op deze weg, zeker in vergelijking tot de periode waarover de zienswijze-indiener het heeft. Hetgeen zienswijze-indiener terzake van de intensiteiten in de Papenweg aangeeft wordt zijnerzijds ook niet gestaafd met adequate feitelijke gegevens.

(ad 3) Sedert 2012 wordt afdeling 3.4 Awb toegepast voor verkeersbesluiten. Het college heeft dit toentertijd besloten. Niet ingezien wordt dat hiermee een wettelijk voorschrift wordt overtreden c.q. dat hiermee het belang van de zienswijze-indiener wordt geschaad.

(ad 4) Om te komen tot een optimalisatie van de verkeersveiligheid is er voor gekozen om een weg-deel van de Kersenlaan-oost af te sluiten. De wegbeheerder heeft de bevoegdheid om tijdelijke maatregelen te treffen wanneer de verkeersveiligheid hierdoor beter wordt gewaarborgd. Van dit laatste is, naar de opvatting van ons college sprake, gehoord de opvattingen terzake van de (de direct betrokken belanghebbenden vertegenwoordigende leden van de) werkgroep die met dit thema was belast. Niet ingezien wordt op welke wijze de zienswijze-indiener in zijn persoonlijk belang hierdoor geschaad is. Voorts wordt verwezen naar het hierboven aangehaald delegatiebesluit van de gemeenteraad van 18 december 2000.

Ambtshalve wijzigingen t.o.v. ontwerp-verkeersbesluit

Blijkens de evaluatie van de plaatsgevonden pilot worden aanvullende maatregelen wenselijk geacht om te voorkomen dat het weg-deel van de Kersenlaan tussen Meidoornlaan en Schoollaan gebruikt wordt als Kiss & Ride locatie;

Dit weg-deel is niet geschikt als Kiss & Ride strook omdat hierdoor de doorgang wordt belemmerd voor automobilisten die gebruik willen maken van de aangewezen Kiss & Ride strook in de aansluitende Schoollaan/Pastoorslaan.

Via een aan weerszijden in te stellen stopverbod gedurende de bloktijden op voornoemd weg-deel kan niet wenselijk geacht gebruik van dit weg-deel worden tegen gegaan.

In het ontwerp-besluit is abusievelijk bord C01 (inrijverbod voor alle verkeer) opgenomen voor de Kersenlaan-west, hetgeen C12 (inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer) moet zijn.

BESLUIT:

 • 1.
  de zienswijzen van de heer Theunissen ongegrond te verklaren;
 • 2.
  het ontwerp-verkeersbesluit overeenkomstig hetgeen overwogen is te wijzigen en te besluiten:
  • a.
   tot het fysiek afsluiten van het oostelijk deel van de Kersenlaan tussen Lindenlaan en Schoollaan voor alle gemotoriseerd verkeer;
  • b.
   tot het instellen van een periodieke geslotenverklaring voor de westelijke rijbaan van de Kersenlaan voor gemotoriseerd verkeer;
  • c.
   te bepalen dat de geslotenverklaring van kracht is op de volgende tijden:
   maandag tot en met vrijdag tussen:
   • 08.00 – 08.45 uur;
   • 11.45 – 13.15 uur;
   • 14.45 – 15.15 uur;
  • d.
   te bepalen dat de geslotenverklaring niet geldt voor bestemmingsverkeer;
  • e.
   dit besluit kenbaar te maken door middel van het plaatsen van bord C12 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst ‘8:00-8:45h, 11:45-13:15h, 14:45-15:15h ma t/m vr’ en ‘Uitgezonderd bestemmingsverkeer’, een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan;
  • f.
   tot instellen van een periodiek stopverbod in weerszijden van het weg-deel Kersenlaan-oost vanaf T-splitsing Meidoornlaan tot kruispunt met Schoollaan;
  • g.
   te bepalen dat het stopverbod van kracht is op de volgende tijden:
   maandag tot en met vrijdag tussen:
   • 08.00 – 08.45 uur;
   • 11.45 – 13.15 uur;
   • 14.45 – 15.15 uur;
  • h.
   dit besluit kenbaar te maken door middel van het plaatsen van bord E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst ‘8:00-8:45h, 11:45-13:15h, 14:45-15:15h’ en ‘ma t/m vr’ een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.
  • i.
   bord RVV L52 te plaatsen aan westzijde Schoollaan.
  • j.
   een en ander overeenkomstig met de bij dit behorende situatietekening ‘Verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde’, waarop een en ander is verduidelijkt.

Meerssen, 16 augustus 2016.

het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings M.A.H. Clermonts-Aretz

Bijlage: Bebordingsplan

Verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde

Relevante documenten en links