Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal - parkeerhavens nabij Proost de Beauforstraat huisnummer 53, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal - parkeerhavens nabij Proost de Beauforstraat huisnummer 53, Meerssen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

en op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit

worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (artikel 2, lid 3);

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a)

Overwegende,

dat er verzoeken zijn binnengekomen voor gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen;

dat Proost de Beauforstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Meerssen;

dat de genoemde weg in beheer is bij de gemeente Meerssen;

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen

te zijn;

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de plaats ten behoeve van het opladen van de auto;

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

dat er een toenemende vraag is ontstaan naar de realisatie van openbare oplaadpunten;

dat inmiddels ook per woonkern een aantal openbare oplaadpunten voor e-voertuigen gerealiseerd zijn;

dat het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats niet leidt tot een zodanige afname van de parkeermogelijkheden door medestraatbewoners, dat daardoor ter plaatse een tekort ontstaat aan parkeergelegenheid;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 23 april 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Motivering

De bovengenoemde staat is bij de gemeente Meerssen in beheer.

De gemeente Meersen wil het elektrisch vervoer bevorderen, aangezien zij de voordelen van elektrisch rijden inziet. De belangrijke voordelen van elektrische auto’s zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn.

Bovendien zijn elektrische auto’s stiller en veroorzaken minder stank. Daarom laat

de gemeente Meerssen parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen inrichten. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd.

Door de vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers als acceptabel gezien.

BESLUITEN:

1. door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen op de parkeerhavens op de Proost de Beaufortstraat 57.

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 17 mei 2021

.

namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M. Spees

(Beleidsmedewerker Ruimte)

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988,6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het even bedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuiirsrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage