Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - uitbreiden woning en realiseren dakkapel - Pasweg 17, Bunde

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - uitbreiden woning en realiseren dakkapel - Pasweg 17, Bunde

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het uitbreiden van de woning en het realiseren van een dakkapel aan Pasweg 17, 6241 CT Bunde.

Waar ter inzage?

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Kan ik hierop reageren?

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep worden aangetekend.

Heeft u vragen over deze verlening van beslistermijn?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.