Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - splitsen van een woning - Kruisberg 52, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - splitsen van een woning - Kruisberg 52, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het splitsen van een woning, Kruisberg 52, 6231 RK Meerssen.

Waar ter inzage?

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Kan ik hierop reageren?

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep worden aangetekend.

Heeft u vragen over deze verlening van beslistermijn?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.