Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Verkeersmaatregelen ten behoeve van een autovrije Markt - Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - verkeersmaatregelen ten behoeve van een autovrije Markt, Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.
  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.
  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • a.
  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • b.
  Het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • c.
  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • d.
  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • e.
  Het verbeteren van de leefbaarheid binnen haar gemeente;
 • f.
  De genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Meerssen.

 

Overwegende, met betrekking tot het autovrij maken van de Markt dat

In de periode van 1 juni tot 1 november 2020 is het marktplein tijdelijk ter beschikking gesteld aan de horecaondernemers van de Markt en is het parkeren van motorvoertuigen op de Markt verboden.

Dat besluit heeft het College van B&W op 22 mei 2020 genomen.

Tevens heeft het College besloten op de Markt éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen uitgezonderd(brom)fietsen in te voeren, waarbij men de Markt vanuit de Kruisstraat kan inrijden en de afwikkeling volgt via de Kerksteeg aan de achterzijde van de basiliek. Het College realiseert zich uiteraard dat deze ingreep consequenties heeft voor de bewoners van de Markt en Kruisstraat, alsook voor de mensen die hier hun bedrijf of kantoor hebben. Met name heeft deze verandering van de Marktinrichting gevolgen voor hen die een parkeervergunning hebben en regelmatig gebruik maakten van de parkeerplaats op de Markt. Met de tijdelijke maatregel is inmiddels voldoende draagvlak gecreëerd om de voorlopige maatregelen om te zetten in een definitieve maatregel.

Tijdelijke maatregelen definitief maken.

Definitieve verkeersmaatregelen:

 • 1.
  Het parkeren van auto’s op het Marktplein te verbieden;
 • 2.
  Het parkeren op het ‘gele’ gedeelte vóór het KCC toe te staan tijdens kerkdiensten, incl. een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van deze diensten;
 • 3.
  Eénrichtingsverkeer op de Markt in te handhaven;
 • 4.
  De bloembakken blijven staan op de Markt, eerstens ter afbakening van de éénrichtingsbaan voor auto’s, alsook voor de veiligheid van alle bezoekers van de Markt, alsook ter verfraaiing van het marktplein;
 • 5.
  Drie parkeerplaatsen voor gehandicapten te handhaven;
 • 6.
  Bij de gymzaal ’t Beukeböschke de 6 bestaande vrije parkeerplaatsen te handhaven;
 • 7.
  Bij de Proostenkelder de 4 vrije parkeerplaatsen te handhaven;
 • 8.
  Bij de Vredeskapel 3 parkeerplaatsen te handhaven;
 • 9.
  De punten 5,6,7 en 8 zijn slechts van tijdelijke aard aangezien deze locaties met een definitieve herinrichting van de Marktgebied anders ingevuld kunnen worden.

Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan om (delen van) het marktplein tijdelijk in gebruik te geven aan de horeca om hun bestaande terrassen uit te breiden (uiteraard zodra de maatregelen het weer toelaten).

 

Daarbij geldt:

 • Dat het maximale aantal zitplaatsen voor gasten hetzelfde blijft als op de
 • huidige, bestaande terrasruimte;
 • Dat er geen mechanische muziek op het marktplein wordt afgespeeld;
 • Dat de horecaondernemers zich moeten houden aan de richtlijnen van de landelijke overheid vastgelegd in de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19;
 • De drank- en horecavergunning van de betreffende ondernemers qua m2 dan tijdelijk wordt uitgebreid.

Parkeerplaats ‘t Bergske (achter de Jumbo) gaat naast de parkeergarage meer dan voorheen fungeren als alternatief voor het parkeren op de Markt.

Motivering:

 • Het doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte en dan met name de Markt in Meerssen;
 • Het autovrij maken van de Markt een nadrukkelijke wens is van het gemeentebestuur en de ondernemers in het centrum;
 • Van 1 juni 2020 tot en met 1 november 2020 zijn tijdelijke verkeersmaatregelen genomen zodat de horecaondernemers de Markt kunnen gebruiken als uitbreiding van hun terrassen;
 • De reacties op de nieuwe tijdelijke inrichting zijn echter van dien aard dat besloten is om de tijdelijke verkeermaatregelen om te zetten in een definitief verkeersbesluit waarbij de Markt autovrij zal worden gemaakt;
 • De nieuwe Markt zal straks een overwegend smal profiel kennen, waar het blijven toestaan van gemotoriseerd verkeer in twee richtingen voor problemen met doorstroming en verkeersveiligheid zorgt;
 • Dat er vanaf de periode van 1 juni 2020 verschillende klachten en meldingen zijn binnengekomen over overlast van foutgeparkeerde motorvoertuigen, brommers en fietsen langs en op de Markt;
 • Dat hierdoor de doorgang voor het autoverkeer en de hulpdiensten wordt gehinderd;
 • Dat het wenselijk is dat hulpdiensten een vrije doorgang hebben;
 • Dat mede om die reden éénrichtingsverkeer zal worden ingesteld;
 • Dat daarmee een overzichtelijker wegbeeld ontstaat wat de verkeersveiligheid en doorgang ten goede komt;
 • Dat de invoering van deze maatregel niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;
 • Ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer het gewenst is om d.m.v. eenrichtingsverkeer, het verkeer te laten circuleren via de Kerksteeg richting de Gansbaan;
 • Het parkeren op de Markt definitief komt te vervallen;
 • De parkeermogelijkheden bij de Vredeskapel, De Proostenkelder en de gymzaal tijdelijk vrij parkeren worden;
 • De huidige bezitters van een parkeervergunningen die woonachtig zijn op de Markt, Kruisstraat, Gansbaan, Kerksteeg of daar hun bedrijf/kantoor hebben dienen te gaan parkeren op parkeerplaats ’t Bergske;

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Meerssen tot:

 • De tijdelijke verkeersmaatregelen om te zetten naar definitieve maatregelen.
 • Het instellen van een voetgangerszone (aan de zijde Markt 16 t/m 30) uitgezonderd laden en lossen ten behoeve van de horeca. Dit wordt geregeld middels plaatsing van het bord G7 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede een onderbord met de daarop de tekst “laden en lossen toegestaan”
 • Het instellen van een eenrichtingsverkeer vanaf de Kruisstraat via de Kerksteeg naar de Gansbaan. Dit wordt geregeld middels plaatsing van het bord C02, C03, D05l en OB54 uitgezonderd fietsers uit bijlage 1 van het RVV 1990.
 • Het instellen van drie mindervalide parkeerplaatsen op de Markt. Dit wordt geregeld middels plaatsing van het bord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990.

Dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met de  politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

Dat de politie schriftelijk op 10 januari 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 17 februari 2021;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 17 februari 2021

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Beleidsmederwerker Ruimte