Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verkeersmaatregelen - rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - verkeersmaatregelen - rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat, Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een

verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.
  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12
  van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een
  gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.
  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het
  aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de
  maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers
  dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

overwegende,

dat in lijn met hetgeen in het GVVP als beleidsuitgangspunt is opgenomen, de wegen vormgegeven worden conform Duurzaam Veilig;

dat vanuit Duurzaam Veilig zijn, door CROW (kennisinstituut voor verkeer en vervoer) richtlijnen

gegeven voor inrichtingselementen die kenmerkend zijn en idealiter passen bij een categorie weg;

dat de gemeente Meerssen zowel beleidsmatig als feitelijk het fietsverkeer wil stimuleren en nadrukkelijker wenst te faciliteren;

dat de fietsers in de voorrang worden gezet op de rotonde Herkenberg, hetgeen in lijn is met het beleidsuitgangspunt opgenomen in het GVVP;

dat het vanuit het oogpunt verkeersveiligheid wenslijk is dat voor voetgangers het oversteken van gereguleerd wordt door middel van voetgangersoversteekplaatsen;

dat de maatregelen aan de rotonde Herkenberg gelijktijdig worden meegenomen met de

aanpassingen van de Volderstraat;

dat het gewenst is om de maximum snelheid van 50 km per uur op de Volderstraat en de Kuileneindestraat binnen de bebouwde kom van Meerssen terug te brengen naar 30 km per uur;

dat de inrichting als 30 km/uur gebied aansluit bij de wens van veel bewoners;

dat het formeel niet wettelijk geregeld is aan welke inrichtingscriteria een wegcategorie moet voldoen;

dat in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) zowel de Volderstraat als de Kuileneindestraat aangewezen zijn als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom;

dat door de reconstructie van de Volderstraat er een mogelijkheid is ontstaan om ook de geldende snelheid terug te brengen van 50 km per uur naar 30 km per uur;

dat dit concreet betekent dat er zoneportalen met A1 (zone 30) worden geplaatst;

dat de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur met duidelijk herkenbare zone in- en uitgangen door middel van poort-constructies;

dat deze worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden 30 km-zone en markering dubbele streep met 30 aanduiding uitgevoerd in thermoplast;

dat het stilstand verbod aan de beide zijde van de Volderstraat blijft gehandhaafd;

dat samen met de reconstructie van de Volderstraat in Meerssen ook de categorisering van de

Volderstraat en de Kuileneindestraat wordt aangepast.

dat wij met dit verkeersbesluit uitvoering geven aan het vigerende beleid.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • a)
  het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • b)
  het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • c)
  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • d)
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • e)
  Het verbeteren van de leefbaarheid binnen haar gemeente.
 • f)
  de genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Meerssen .

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Meerssen tot:

 • 1.
  de voorrangsregeling op de rotonde Herkenberg te wijzigen waarbij de fietsers (en voetgangers)
  voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer;
 • 2.
  ter duiding van het gestelde onder 1, de haaientanden op de fietspaden verwijderen en op de
  rijbaan de haaientanden aanbrengen direct vóór het fietspad/voetgangersoversteekplaats (VOP) alsmede het plaatsen van bord B06 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • 3.
  tot het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats in combinatie met bord L02 van
  Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Volderstraat.
 • 4.
  door middel van A0130zb, volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
  1990, in combinatie met markering, de 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de
  Herkenberg en de Houthemerweg de Volderstraat oprijdt;
 • 5.
  door middel van A0230ze volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels n Verkeerstekens
  1990, in combinatie met markering, het einde 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de
  Volderstraat de Herkenberg en de Houthemerweg oprijdt;
 • 6.
  door middel van A0130zb volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
  1990, in combinatie met markering, het 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de Op de
  Beukel en de Lange Raarberg de Kuileneindestraat oprijdt;
 • 7.
  door middel van A0230ze volgens Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
  1990, in combinatie met markering, het einde 30 km-zone te duiden voor verkeer dat vanaf de
  Kuileneindestraat Op de Beukel en de Lange Raarberg oprijdt;
 • 8.
  de volgende verkeersborden te verwijderen op genoemde weggedeelten:
  A0130zb, A130ze, B04, B05 en B06.

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 29 juni 2020 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit

handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 06 juli 2020;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 6 juli 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,