Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - vaststelling saneringsplan - spoorweggeluid - Prinses Wilhelminaweg, Bunde

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - vaststelling saneringsplan - spoorweggeluid - Prinses Wilhelminaweg, Bunde

In de gemeente Meerssen liggen woningen die vanwege railverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. De gemeente Meerssen is al jaren bezig met de uitvoering van geluidsaneringsprojecten langs drukke wegen en spoorwegen. Er zijn al veel woningen gesaneerd en voorzien van een goed leefklimaat. Op 31 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het saneringsprogramma Railverkeerslawaai Bunde, Meerssen II. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidbelasting - veroorzaakt door het spoorlawaai - op de gevel van woningen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen. Het saneringsprogramma bestaat uit een akoestisch onderzoek en een UK/s formulier. Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dient het saneringsprogramma te worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geluidsaneringsprojecten

In het saneringsprogramma Railverkeerslawaai Bunde, Meerssen II is rekening gehouden met de sanering van de eerstelijnsbebouwing langs de Prins Willem Alexanderlaan, Spoorlaan, Vliegenstraat, Hemelboomlaan, Acacialaan, Prinses Wilhelminaweg, Prinses Margrietlaan en Prinses Beatrixstraat in Bunde.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Waar kan ik dit saneringsplan bekijken en vragen stellen?

U kunt het saneringsprogramma van 16 september t/m 27 oktober 2021 bekijken en vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Bent u het niet eens met dit saneringsplan?

U kunt het college van burgemeester en wethouders tot en met 27 oktober 2021 laten weten dat u het niet eens bent met het saneringsplan. Dit heet bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift aan: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt door de gemeente zijn ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift op tijd ingediend als:

  • -
    u het voor het einde van de bezwaartermijn post; en
  • -
    de gemeente uw bezwaarschrift niet later dan één week na afloop van die termijn ontvangt.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift de volgende gegevens bevat: uw naam en adres, de datum, een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, argumenten voor uw bezwaar en uw handtekening.

Voorlopige voorziening en / of schorsing besluit aanvragen

Naast het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit aanvragen. Hiermee zou u mogelijk nadelige gevolgen van het besluit kunnen voorkomen, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht van de Rechtbank. Schriftelijk kunt u een verzoek indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.