Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - toewijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op parkeerplaats - Humcovenderveld te Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op een parkeerplaats aan Humcovenderveld te Meerssen

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken aan te wijzen op de parkeerplaats Humcovenderveld in Meerssen. De precieze locatie staat op de tekening die ter inzage ligt.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

De aanwijzing voldoet aan artikel 2 juncto artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019”. Op basis van de beleidsregels is de aanvraag voor de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken getoetst aan de volgende criteria:

  • de aanvrager of diens partner moet in het bezit te zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart óf de aanvrager of diens partner is bestuurder van een invalidenvoertuig en beiden staan op hetzelfde woonadres ingeschreven;
  • het motorvoertuig staat geregistreerd op het woonadres;
  • de aanvrager moet door een externe instantie gekeurd te worden op zijn/haar maximale loopafstand en/of de aanvrager als passagier niet alleen gelaten kunt worden, ook niet voor korte tijd;
  • voor de aanvrager bestaat niet de mogelijkheid om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien op eigen terrein (garage, carport, oprit etc.);
  • er is de mogelijkheid aanwezig om binnen de door de keuringsinstantie vastgestelde maximale loopafstand een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, conform de geldende richtlijnen van het CROW en met inachtneming van landelijke normen;
  • door het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid op de weg niet in het gedrang komen (dit is onder meer het geval ter plaatse van een stopverbod of in de nabijheid van een hoek van een straat);
  • de aanvrager moet akkoord te gaan met betaling van de voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken. Indien de aanvraag wordt geweigerd gaat de aanvrager akkoord met betaling van 10% van de verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken (leges voor behandelen van de aanvraag). Ingeval van opheffing van de GPP op kenteken, vindt geen restitutie plaats van de gemaakte kosten;

De aanvrager is in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

Het motorvoertuig staat geregistreerd op het woonadres van aanvrager;

dat door Argonaut Advies BV een medische indicatie is gegeven waaruit blijkt dat de maximale loopafstand van aanvrager maximaal 100 meter bedraagt;

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de meest praktische toegang tot het perceel/de woning;

dat voor aanvrager niet de mogelijkheid bestaat om op eigen terrein te voorzien in een eigen parkeerplaats;

dat het mogelijk is om op de gevraagde locatie een GPP te realiseren, die voldoet aan de geldende richtlijnen van het CROW en de daarop van toepassing zijnde landelijke normen;

dat door het toewijzen van de GPP op kenteken de verkeersveiligheid ter plaatse niet in het gedrang komt, omdat er ter plaatse al sprake was van een openbare parkeerplaats;

dat de auto van aanvraagster regulier deel uit maakt van de auto’s die op de Humcovenderveld geparkeerd worden;

dat het realiseren van een GPP op kenteken geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat aanvrager akkoord is gegaan met de betaling van de voor de aanleg van de GPP verschuldigde kosten;

dat de aanvraag derhalve voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in de “Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Meerssen 2019”;

dat voor zover bekend geen andere belangen onevenredig worden geschaad wanneer de GPP op kenteken wordt toegewezen aan aanvrager;

dat de aanvraag van aanvrager voldoet aan de daarvoor in acht te nemen criteria en dat er derhalve op grond van deze criteria geen weigeringsgrond aan de orde is;

dat toewijzing van de GPP op kenteken mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt: een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW over het verkeersbesluit overleg heeft plaatsgevonden met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 10 februari 2022 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het besluit ter visie ligt vanaf 7 maart 2021 t/m 18 april 2022

Besluiten

  • aan aanvrager de gevraagde GPP op kenteken toe te wijzen op de parkeerplaats Humcovenderveld (zoals aangegeven op ter inzage liggende tekening);
  • door middel van het verplaatsen van Bord E06 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) de openbare parkeerplaats aan te merken als GPP gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken RV-441-D

Waar kan ik de documenten bekijken of meer informatie krijgen?

Daarnaast kunt u in deze periode de documenten in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor informatie over de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen is 14 043. Hier kunt u ook een digitale versie van de stukken opvragen.

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.