Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Stopbord B07 - Bokstraat-Hekstraat en Nieuwe Vliekerweg, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - stopbord B07 - Bokstraat-Hekstraat en Nieuwe Vliekerweg, Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Uit het oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
 • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of
 • Van de functie van objecten of gebieden.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

Overwegende,

 • Dat kruisingen Bokstraat-Nieuwe Vliekerweg, Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg en Nieuwe Vliekerweg-Nieuwe Vliekerweg in beheer zijn bij de gemeente Meerssen;
 • Dat het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk is dat verkeer vanuit de Bokstraat, Hekstraat en de Nieuwe Vliekerweg stopt voor het dubbelzijdig fietspad alvorens de Nieuwe Vliekerweg op te rijden;
 • Dat door een stopbord B07 en stopstreep markering aan te brengen weggebruikers worden gedwongen om verplicht te stoppen en tijd nemen om te anticiperen op eventuele (brom)fietsers en auto’s alvorens men de het fietspad oversteekt om de Nieuwe Vliekerweg op te rijden.
 • Dat de snelheid van het verkeer komende vanaf de Bokstraat, Hekstraat en de Nieuwe Vliekerweg er geheel uit gehaald wordt en daarbij de kans op ongevallen aanzienlijk afneemt.
 • Dat het uiteraard de vraag blijft of mensen ook daadwerkelijk stoppen bij het stopbord.
 • Dat op deze wijze wel duidelijk wordt hoe de prioriteit ligt tussen de verschillende verkeersdeelnemers en draagt daarmee bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Meerssen tot:

 • 1.
  Het plaatsen van RVV bord B07 STOP op de kruisende wegen
  • -
   Bokstraat-Nieuwe Vliekerweg,
  • -
   Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg
  • -
   Nieuwe Vliekerweg-Nieuwe Vliekerweg
 • 2.
  De volgende verkeersborden te verwijderen op genoemde weggedeelten:
  • -
   RVV B06 Voorrangskruising (Verleen voorrang)

Dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

Dat de politie schriftelijk op 9 februari 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit

handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 17 februari 2021;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 17 februari 2021

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Beleidsmedewerker Ruimte