Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - realiseren twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij het Herdenkingbos - Veeweg te Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het realiseren van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij het Herdenkingbos aan Veeweg te Meerssen

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen hebben besloten twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) op kenteken aan te wijzen op ten behoeve van het Herdenkingsbos aan de Veeweg in Meerssen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

De aanwijzing voldoet aan artikel 2 juncto artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende,

 • dat in de Veeweg een herdenkingsbos gerealiseerd gaat worden;
 • dat het gewenst om twee algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren voor mindervalide bezoekers aan het Herdenkingsbos aan de Veeweg;
 • dat de CROW-richtlijn aangeeft dat 2% van de openbare parkeerplaatsen rondom voorzieningen gereserveerd moet zijn voor mindervalide mensen;
 • dat op de Veeweg in Meerssen geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;
 • dat het wenselijk is dat op de Veeweg in Meerssen twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangewezen;
 • dat door het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats het mogelijk is voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart om op korte afstand van de entree van het Herdenkingsbos te parkeren;
 • dat op de Veeweg een stopverbod geldt en er in de directe omgeving op ca. 500 meter loopafstand openbare parkeerplaatsen zijn;
 • dat de realisering van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats geen onevenredige parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaakt;
 • dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;
 • dat de politie schriftelijk op 20 december 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;
 • dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie ligt van 7 maart 2022 t/m 18 april 2022;

Besluiten:

door middel van het plaatsen van bord RVV E6 –Parkeerplaats mindervalide - Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie, of groep voertuigen, die op het bord is aangegeven en Verkeersbord RVV OB504 - Onderbord - Geldt voor twee parkeervakken van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, twee parkeerplaatsen (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaatsen op de Veeweg te Meerssen. e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Waar kan ik de documenten bekijken of meer informatie krijgen?

Daarnaast kunt u in deze periode de documenten in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor informatie over de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen is 14 043. Hier kunt u ook een digitale versie van de stukken opvragen.