Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - instellen van parkeerverboden - Albert Schweitzerstraat te Ulestraten

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het instellen van parkeerverboden aan Albert Schweitzerstraat te Ulestraten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen:

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • de bepalingen op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij en verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • Uit het oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen.
 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers.
 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 • Het bereikbaar houden van het bouwperceel nummer 4195 in Ulestraten (hoek Albert Schweitzerstraat en Burgemeester Hein Cortenstraat) voor vrachtverkeer.
 • Overwegende:

 • Dat op het perceel nummer 4195 nieuwe woningen worden gebouwd.
 • Dat deze woningen voorzien in de grote behoefte voor zorgwoningen in de gemeente Meerssen en specifiek in de kern Ulestraten.
 • Dat de bouw van deze woningen tot eind december 2022 tot bouwverkeer zal leiden.
 • Dat het bouwverkeer het bouwperceel moet kunnen bereiken op weekdagen tussen 07.00-17.00 uur.
 • Dat de overlast van het bouwverkeer voor Ulestraten tot een minimum beperkt moet worden.
 • Dat de route die het bouwverkeer mag nemen op de Albert Schweitzerstraat is gelegen.
 • Dat andere routes met verbodsborden voor vrachtwagens wettelijk onmogelijk zijn gemaakt.
 • Dat parkeren aan beide zijden van de Albert Schweitzerlaan de doorgang van het bouwverkeer belemmert.
 • Dat om die reden de wens door de aannemer is geuit om een minimale doorgang te verzekeren.
 • Dat de minimale doorgang voor bouwverkeer verzekerd is als op de Albert Schweitzerstraat tussen de Europastraat en de Peter Schoenmakersstraat aan de zuidzijde een parkeerverbod wordt ingesteld.
 • Dat de minimale doorgang voor het bouwverkeer verzekerd is als op de Albert Schweitzerstraat tussen de Peter Schoenmakersstraat en Albert Schweitzerstraat nummer 3 aan beide zijden een parkeerverbod wordt ingesteld.
 • Dat daarmee een overzichtelijker wegbeeld ontstaat, wat de verkeersveiligheid en doorgang ten goede komt.
 • Dat de invoering van deze maatregel niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen.
 • Dat hiervoor de benodigde verkeersborden goed zichtbaar worden geplaatst.
 • Dat de parkeerverboden worden ingetrokken of verlengd uiterlijk 31 december 2022 afhankelijk van de vordering van de bouwwerkzaamheden en de noodzaak.
 • Is het gewenst om:

  Op de Albert Schweitzerstraat tussen nummer 3 en de Europastraat parkeerverboden in te stellen om de doorgang van het bouwverkeer naar het bouwperceel te waarborgen.

  Motivering

  bereikbaarheid van het bouwperceel nummer 4195 aan de Albert Schweitzerstraat / Burgemeester Hein Cortenstraat in Ulestraten dient voor het bouwverkeer te worden geregeld. In dit kader is in overleg met de aannemer besloten om slechts één route voor het bouwverkeer toe te staan om de overlast voor de kern Ulestraten zo beperkt mogelijk te houden, met name voor basisschool De Triangel. Deze route voert over de Albert Schweitzerstraat omdat deze qua wegprofiel het meest geschikt is.

  Om de verkeersveiligheid en een goede doorstroming te kunnen garanderen. is het belangrijk dat de wegen goed berijdbaar zijn. Momenteel komt het herhaaldelijk voor, dat bestuurders hun voertuig aan de zijde van de weg parkeren. Dit zorgt ervoor, dat het profiel van de weg wordt versmald en dat de doorgang te smal is voor bouwverkeer.

  Om deze redenen overweegt de gemeente voor drie wegvakken een parkeerverbod in te stellen. Om te voorkomen, dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat, wordt voor één wegvak een verbod aan één zijde ingesteld. Op de andere twee wegvakken wordt een parkeerverbod aan twee zijden ingesteld. Voor alle drie parkeerverboden is een tijdvak ingesteld van 07.00-17.00 uur. Reden hiervan is dat het bouwverkeer buiten deze tijden geen gebruik van de route hoeft te maken en bewoners hun auto ’s avonds en ‘s nachts graag zo dicht mogelijk bij huis willen parkeren.

  Juridisch kader verkeersbesluit

  Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

 • In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.
 • In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.
 • Artikel 12 van het BABW bepaalt dat plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:
 • borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord wordt aangebracht als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d.
 • Aanpak en inrichting:

  Het instellen van een parkeerverbod geschiedt door de plaatsing van verkeersbord E01, dat binnen bovenstaande kaders past.

  Betekenis verkeersbord E01: hier mag je niet parkeren. Dat geldt alleen aan de kant van de weg waar het bord staat. Je mag hier wel even iemand afzetten. Op de tekening die bij de afdeling Ruimte ter inzage ligt, wordt aangegeven waar de borden worden geplaatst.

  Gehoord:

  • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over deze maatregel met Politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;
  • dat op 29-6-2022 per mail door de politie kenbaar gemaakt is dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

  BESLUIT

  Het college maakt bekend voornemers te zijn:

  • Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen aan de zuidzijde tussen de Europastraat en de Peter Schoenmakersstraat met onderbord ’ma-vr 07:00-17:00’.
  • Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden tussen de Peter Schoenmakersstraat en Burgemeester Hein Cortenstraat met onderbord ’ma-vr 07:00-17:00’.
  • Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden tussen de Burgemeester Hein Cortenstraat en de Albert Schweitzerstraat 3 met onderbord ’ma-vr 07:00-17:00’.
  • Dit besluit ter openbare kennis te brengen via het Gemeenteblad op Overheid.nl.

  Bezwaarprocedure

  Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het maken van het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

  Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

  • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden van het bezwaar.

  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

  Bijlage

  Alle borden E01 worden voorzien van onderbord met tekst ‘ma-vr 07:00-17:00’. Op de kaart staat een vermelding ‘*1’ bij het bord voor Albert Schweitzerstraat 9. Dit bord wordt voorzien van een extra onderbord:

  Meerssen, 12 juli 2022

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,
  de secretaris,
  de burgemeester,
  mr. J.J.M. Eurlings
  M.A.H. Clermonts-Aretz