Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - instellen van een parkeerverbod - tussen Papenweg 87 en Prunislaan 1 te Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod tussen Papenweg 87 en Prunislaan 1 aan Eikenlaan te Bunde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft besloten de parkeersituatie in de Eikenlaan te verbeteren door een parkeerverbod in te stellen op een deel van de Eikenlaan. Door het aanbrengen van gemarkeerde parkeervakken blijft het aantal parkeermogelijkheden ongeveer gelijk. Het college van B&W is voornemens:

 • -
  door het plaatsen van twee verkeersborden E1 op de Eikenlaan tussen de Papenweg 87 en Prunislaan 1 een parkeerverbod in te stellen.
 • -
  door middel van het aanbrengen van markeringen op bovengenoemd wegvak zes parkeerplaatsen te realiseren (zie bijlage).
 • Waarom neemt de gemeente Meerssen dit Verkeersbesluit?

  Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen). Dit uit oogpunt van:

  • -
   het verzekeren van de veiligheid op de wegen.
  • -
   het beschermen van de weggebruikers en passagiers.
  • -
   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
  • -
   het optimaliseren van de parkeercapaciteit.
  • -
   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
  • -
   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

  Overwegende dat:

  • -
   dat de parkeersituatie op een deel van de Eikenlaan onduidelijk is.
  • -
   dat uitritten soms geblokkeerd worden doordat auto’s hier recht tegenover geparkeerd staan.
  • -
   dat inrijden van deze uitritten bemoeilijkt wordt door waardevol groen.
  • -
   dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.

  Uitleg / motivering

  In de huidige situatie is het niet mogelijk gebleken om de automobilisten op de juiste plek te laten parkeren in de Eikenlaan tussen de Papenweg en de Prunislaan. Hierdoor ontstaan soms blokkades van uitritten, waardoor bewoners hun uitrit niet zonder schade kunnen gebruiken en/of verlaten. Het betreft hier geen voertuigen die direct voor de uitrit staan. Dit is namelijk al niet toegestaan en hierop kan gehandhaafd worden. Het betreft parkeren aan de overzijde van de weg recht voor de uitrit. Dit is een grijs gebied. Door parkeervakken te markeren worden de bestuurders uitgenodigd om op een goede plek te parkeren. Het parkeerverbod maakt het mogelijk om foutparkeren en hinderlijk parkeren te verbaliseren.

  Juridisch kader verkeersbesluit

  Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

  • -
   In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.
  • -
   In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.
  • -
   Artikel 12 van het BABW bepaalt dat: de plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit: de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht.

  Aanpak en inrichting:

  Het instellen van een parkeerverbod geschiedt middels verkeersbord E01 die binnen bovenstaande kaders past.

  Betekenis verkeersbord E01: Hier mag je niet parkeren, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat. Je mag hier wel even iemand afzetten.

  Aan het begin en eind van het wegvak Eikenlaan tussen Prunislaan 1 en Papenweg 87 worden E1 borden geplaatst. Op dit wegvak worden 6 parkeervakken gemarkeerd zodanig dat geen uitritten worden geblokkeerd (zie bijlage).

  Advies politie en handhaving

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer hebben wij overleg gepleegd over deze maatregel met Politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland. De politie heeft op 05-01-2023 per mail kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en aanvaardbaar is.

  Bent u het niet eens met dit Verkeersbesluit?

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het maken van het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet in ieder geval te bevatten: de naam, het adres en de handtekening van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. 

  Het bezwaarschrift moet voor het einde van de bezwarentermijn (binnen 6 weken na publicatiedatum) zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

  Meerssen, 11 januari 2023

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen

  Bijlage

  Het aanbrengen van 6 parkeervakken met witte markeringen (exacte locatie op kaart geel omlijnd) en het plaatsen van 2 parkeerverbodsborden E1.