Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - instellen van een blauwe zone - Markt te Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het instellen van een blauwe Zone op de Markt te Meerssen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft besloten een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone) in te stellen op de Markt in Meerssen. Deze parkeerschijfzone vervangt de kortparkeervakken. Het college van B&W is voornemens:

 • -
  door het plaatsen van de verkeersborden RVV E10 en E11 uit de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een tijdelijke parkeerschijfzone in te stellen voor 6 parkeervakken op de Markt ter hoogte van nummer 18 t/m 26 met de tekst ’max ½ h’ (zie bijlage) tot aan de herinrichting van de Markt.
 • -
  door middel van het aanbrengen van blauwe markering de zes parkeervakken aan te duiden als vakken waar een parkeerschijf verplicht is (zie bijlage).
 • Waarom neemt de gemeente Meerssen dit Verkeersbesluit?

  Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen). Dit uit oogpunt van:

 • -
  het beschermen van de weggebruikers en passagiers.
 • -
  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
 • -
  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • -
  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 • -
  Het bereikbaar houden van horeca gelegenheden met een afhaalvoorziening.
 • Overwegende dat:

 • -
  op de Markt in Meerssen in principe niet geparkeerd mag worden.
 • -
  de horeca die een afhaalvoorziening heeft hierdoor niet adequaat bediend wordt.
 • -
  voor deze doelgroep een kortparkeervoorziening is gerealiseerd met bebording en belijning.
 • -
  de uitzondering voor kort parkeren op de Markt met een afwijkend onderbord is weergegeven.
 • -
  dit onderbord niet overeenkomt met het RVV.
 • -
  de belijning van de vakken niet éénduidig en herkenbaar is.
 • -
  vanuit handhaving aangegeven wordt dat de situatie onduidelijk is en moeilijk te handhaven.
 • -
  handhaving van het kort parkeren onevenredig veel tijd kost.
 • Daarom is het gewenst om op de Markt een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone) in te stellen. Op deze manier wordt het kort parkeren duidelijker gecommuniceerd naar de weggebruiker en kan tevens beter gehandhaafd worden.

  Uitleg / motivering

  In 2020 is het parkeren op de Markt in Meerssen verboden met uitzondering van een drietal specifieke doelgroepen waar parkeervakken voor zijn aangeduid. Het betreft dan bezoekers van begrafenisdiensten, houders van een invalidenparkeerkaart (GPK) en kortparkeerders voor de afhaalhoreca. Het kort parkeren wordt aangegeven met een standaard niet parkeerverbodsbord (E1). Dit is verwarrend in een parkeerverbodszone. In een parkeerverbodszone is het namelijk alleen toegestaan is om in de vakken te parkeren. Het onderbord ‘afhalen stop en go’ schept ook verwarring over de toegestane tijdsduur en is juridisch niet goed afgebakend.

  Juridisch kader verkeersbesluit

  Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

  • -
   In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.
  • -
   In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.
  • -
   Artikel 12 van het BABW bepaalt dat: de plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit: de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht.

  Aanpak en inrichting

  Het instellen van een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone) gebeurt door middel van een verkeersbord E10 (begin zone) met toevoeging ‘max ½ h’ dat binnen bovenstaande kaders past. Tevens wordt het verkeersbord E11 geplaatst dat het einde van de zone aangeeft.

  Verkeersbord E10 (met toevoeging ½ h): hier rijdt de weggebruiker een zone in waar maximaal een half uur geparkeerd mag worden. Dit geldt voor alle blauw gemarkeerde vakken aan één of beide zijden van de weg direct na het bord. Alle geparkeerde voertuigen dienen door middel van een parkeerschijf aan te geven op welk tijdstip men begonnen is met parkeren. Het instellen van de juiste begintijd waarop men ging parkeren is verplicht. Aangezien de Markt éénrichtingsverkeer is voor gemotoriseerd verkeer kan volstaan worden met één zonebord E10 (begin parkeerschijfzone) en één bord E11 (einde parkeerschijfzone).

  Verkeersbord E11 (met toevoeging ½ h):

  In de bijlage wordt aangegeven waar de beide borden worden geplaatst.

  Advies politie en handhaving

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer hebben wij overleg gepleegd over deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland. De politie heeft op 29-6-2022 per mail kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en doelmatig is mits de parkeerduur wordt uitgebreid tot een uur i.p.v. een half uur en voor de politie derhalve aanvaardbaar is. Dit advies volgen wij niet op, omdat de handhavers (BOA’s) van de gemeente Maastricht aangeven dat een half uur handhaafbaar is en met deze termijn geen ongewenste neveneffecten gaan plaatsvinden. 

  Bent u het niet eens met dit Verkeersbesluit?

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het maken van het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet in ieder geval te bevatten: de naam, het adres en de handtekening van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet voor het einde van de bezwarentermijn zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

  Meerssen, 13 september

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen

  Bijlage

  De borden E10 en E11 worden voorzien met de tekst ‘1/2 h’.