Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - instellen eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers - Gasthuisplantsoen en Pastoor Nicolaus de Reimsstraat (Vanaf Pastoor Nic. Creftenstraat), Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers - Gasthuisplantsoen en Pastoor Nicolaus de Reimsstraat (vanaf Pastoor Nic. Creftenstraat), Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een

verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.
  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.
  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het

aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de

maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

Overwegende dat,

 • het doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte.
 • het Gasthuisplantsoen een overwegend smal profiel kent, waar het blijven toestaan van gemotoriseerd verkeer in twee richtingen voor problemen met doorstroming en verkeersveiligheid zorgt;
 • de gemeente momenteel een verkeersplan opstelt voor het gehele gebied ¨Meerssen-West¨ met daarin opgenomen een uitwerking voor de verkeerscirculatie;
 • dat er verschillende klachten en meldingen zijn binnengekomen over overlast van fout geparkeerde motorvoertuigen langs en op het trottoir;
 • dat hierdoor de doorgang voor het autoverkeer en de hulpdiensten wordt gehinderd;
 • dat het wenselijk is dat hulpdiensten een vrije doorgang hebben;
 • dat om die reden de wens is geuit om aan éénrichtingsverkeer in te stellen;
 • dat daarmee een overzichtelijker wegbeeld ontstaat wat de verkeersveiligheid en doorgang ten goede komt;
 • dat de invoering van deze maatregel niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;
 • ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer het gewenst is om d.m.v. eenrichtingsverkeer, het verkeer te laten circuleren via de Nicolaus de Reimsstraat naar de Humcoverstraat;
 • dat hiervoor de benodigde verkeersborden goed zichtbaar worden geplaatst;

Motivering

Om de verkeersveiligheid en een goede doorstroming te kunnen blijven garanderen is het belangrijk dat de wegen goed berijdbaar zijn. Het smalle wegprofiel van de Gasthuisplantsoen zorgt ervoor dat bij verkeer in beide richtingen gevaarlijk de rijweg versmald wordt en dat de zowel doorgang als het in- en uitdraaien van de parkeervakken belemmerd wordt.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • het verbeteren van de leefbaarheid binnen haar gemeente;
 • de genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud

bij de gemeente Meerssen .

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Meerssen tot:

 • 1.
  Het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisplantsoen in te stellen vanaf de Pastoor Nicolaus Creftenstraat en voor de Pastoor Nicolaus de Reimsstraat vanaf de Pastoor Nicolaus Creftenstraat en dit visueel kenbaar te maken door het plaatsen van de borden C02, C03, D04, D05r allen voorzien van OB52 uitgezonderd fietsers van Bijlage 1 van het RVV 1990.
 • 2.
  De verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende

situatietekening ¨ 2020-27-07 Instellen eenrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor Nicolaus de Reimsstraat (vanaf Pastoor Nic. Creftenstraat) uitgezonderd fietsers.

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met het politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

 dat de politie schriftelijk op 25 augustus 2020 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit

 handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

 dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 29 september 2020;

 e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

 Meerssen, 29 september 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Beleidsmedewerker Ruimte