Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - het realiseren van een voetgangersoversteekplaats - Hulserstraat 4 GEulle

Officiele publicatie

Onderwerp: Realisatie voetgangersoversteekplaatsen (VOP) ter hoogte van Hulserstraat 4 te Geulle

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

VERKEERSBESLUIT

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende dat ,

de Hulserstraat in het beheer is van de gemeente Meerssen;

de Hulserstraat een in twee richtingen te berijden gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van Meerssen is en dat daarmee ter plaatse een maximum snelheid geldt van 50 km/h;

in het kader van een veilige route van en naar huis voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, mindervaliden, kinderen) een veilige oversteek dient te worden gewaarbord;

het in de huidige situatie niet duidelijk en herkenbaar is voor gemotoriseerd verkeer waar voetgangers oversteken en de moeite met oversteken kan worden verlicht door de realisatie van een voetgangersoversteekplaats;

het derhalve gewenst is een voetgangersoversteekplaats aan te brengen op de Hulserstraat ter hoogte va nhuisnummer 4 (zie bijgevoegde tekening) om de voetgangers te bundelen en deze op een voor iedereen als zodanig herkenbare plaats te laten oversteken;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat blijkens het advies van 1 juli 2019, het voorgestelde besluit voor de politie

handhaafbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 5 juli 2019 t/m

16 augusutus 2019

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn geen zienswijzen ingekomen;

BESLUITEN:

1. Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek.

2. Het plaatsen van twee verkeersborden L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de voetgangersoversteek-plaats.

3. Dit besluit te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 16 augustus 2019.

Bijlage behoort bij verkeersbesluit: Realisatie voetgangersoversteekplaatsen (VOP) ter hoogte van Hulserstraat 4 te Geulle

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,
F.W.M. Spees
(beleidsmedewerker Ruimte)

Relevante documenten en links