Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Aanwijzen van een laad- en losplaats ten behoeve van supermarkt Jumbo. - Kuilenstraat, Rothem

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - aanwijzen van een laad- en losplaats ten behoeve van supermarkt Jumbo - Kuilenstraat, Rothem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.
  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.
  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • a)
  het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • b)
  het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • c)
  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • d)
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • e)
  Het verbeteren van de leefbaarheid binnen haar gemeente.
 • f)
  de genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Meerssen.

overwegende,

dat met regelmaat laad- en losactiviteiten plaatsvinden in de Kuilenstraat ter hoogte van de

Supermarkt Jumbo;

dat hier onvoldoende ruimte beschikbaar is en de doorgang wordt belemmerd voor het overig verkeer;

dat het laden en lossen niet is gereguleerd;

dat dit betekent dat diverse chauffeurs hun vrachtwagen op diverse plaatsen in de straat parkeren;

dat wachtende vrachtwagen de straat blokkeren of (deels) op het trottoir staan geparkeerd;

dat dit gedrag vanuit de verkeersveiligheid en bereikbaarheid niet gewenst is;

dat de gemeente een plaats aanwijst waar parkeren geen overlast oplevert voor omwonenden en waar de bedrijven hun laad- en loswerkzaamheden ten behoeve van de Jumbo goed kunnen uitvoeren.

dat dit wordt verbeterd door realisatie van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

dat bewoners van Kuilenstraat 65 t/m 67 de mogelijkheid wordt geboden om te parkeren op het terrein van de Jumbo;

dat de maatregelen worden genomen om de veiligheid, bruikbaarheid, vrijheid van het verkeer te waarborgen;

dat het gewenst is om een laad- en losplaats te realiseren voor laden en lossen van goederen voor Jumbo Rothem.

Motivering:

Bij de gemeente Meerssen is er een verzoek gekomen van de supermarkten Jumbo BV inzake de laad/los situatie. Jumbo wil hier snel tot een oplossing komen. De insteek is een situatie waarbij Jumbo op een veilige en efficiënte wijze kan Iaden/lossen en de overlast van omwonenden en bedrijven zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Wat Jumbo betreft is de oplossing om op de openbare weg gelegen direct voor de Jumbo en de links en rechts naastgelegen woningen, een "laad & loszone, uitsluitend ten behoeve van Jumbo" in te stellen. Dit in combinatie met een visuele aanduiding op het wegdek ("afkruisen") alsmede instellen van een parkeerverbod. Deze plek wordt al jaren door Jumbo gebruikt als laad/los locatie en waar veilig en efficiënt laden en lossen mogelijk is. Probleem is dat deze plek niet altijd vrij beschikbaar is.

Thans komt het voor dat er auto's geparkeerd worden op de laad/los plek waardoor het laden/lossen van Jumbo elders in de straat plaats moet vinden. Daardoor ontstaat overlast en ongewenste situaties.

Zo komt het voor dat de in/uitrit van het bedrijfsverzamelgebouw aan de overzijde van de Kuilenstraat korte tijd geblokkeerd wordt omdat Jumbo vrachtwagens moeten uitwijken en/of wachten tot er plaats is. Bij het instellen van een formele laad/loszone incl. parkeerverbod verwachten wij dat parkeren van auto's op deze plek tot het verleden gaat behoren en kan er, indien nodig, handhavend opgetreden worden.

De toevoeging "uitsluitend ten behoeve van Jumbo" is in deze belangrijk omdat anders andere bedrijven van de laad/losplaats gebruik gaan maken, waardoor de overlast blijft.

Met de bewoners van de woningen links en rechts van de Jumbo zullen wij afspraken maken zodat

zij hun auto kunnen parkeren op het parkeerterrein van Jumbo aan de overzijde van de straat.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen besluit tot:

 • 1.
  het instellen van een parkeerverbod in de Kuilenstraat vanaf huisnummer 65 tot huisnummer 67.
 • 2.
  het plaatsen van, ter hoogte van huisnr. 65, RVV E01, Parkeerverbod (Hier mag je niet parkeren, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat, je mag hier wel even iemand afzetten) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 worden geplaatst.
 • 3.
  het aanwijzen van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in de Kuilenstraat ter hoogte van huisnr. 67;
 • 4.
  hiervoor zal ter hoogte van huisnr. 67 RVV E07, Parkeerplaats laden en lossen - Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie, of groep voertuigen, die op het bord is aangegeven, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 worden geplaatst voorzien van OB ¨Jumbo¨

Het besluit treedt in werking op grond artikel 27, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland en de politie schriftelijk op 14 oktober 2020 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 15 december 2020;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 15 december 2020.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Beleidsmedewerker Ruimte