Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - aanwijzen van bushaltes - Carteijnstraat en Andreas Sauerlaan te Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het aanwijzen van bushaltes voor een buurtbus aan Carteijnstraat en Andreas Sauerlaan te Meerssen

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen:

Gelet op:

  • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
  • de bepalingen op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij en verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • Uit het oogpunt van:

  • het verzekeren van de veiligheid op de wegen.
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers.
  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 • Overwegende:

  • Voor het halteren van de buurtbus een bushalte benodigd is.
  • Deze haltes op dit moment in beide rijrichtingen ontbreken in de Carteijnstraat en de Andreas Sauerlaan.
  • Dat de invoering van deze maatregel niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen.
  • Dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.
 • Is het gewenst om:

  Bushaltes door het plaatsen van bord L03 aan te brengen op de Carteijnstraat en de Andreas Sauerlaan. Op de Carteijnstraat gaat het om twee haltes aan beide straatzijdes vlak voor het Sint Agnesplein en op de Andreas Sauerlaan om twee haltes aan beide straatzijdes vlak voor de Hulserstraat.

  Juridisch kader verkeersbesluit

  Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

  • In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.
  • In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.
  • Artikel 12 van het BABW bepaalt dat plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:
  • borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord wordt aangebracht als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d en bord L03 wanneer het een bushalte betreft.
 • Aanpak en inrichting:

  Bushaltes door het plaatsen van bord L03 aan te brengen op de Carteijnstraat en de Andreas Sauerlaan. Op de Carteijnstraat gaat het om twee haltes aan beide straatzijdes vlak voor het Sint Agnesplein en op de Andreas Sauerlaan om twee haltes aan beide straatzijdes vlak voor de Hulserstraat.

  Gehoord:

  • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over deze maatreg•el met Politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland.
  • dat op 15 februari 2023 per mail door de politie kenbaar gemaakt is dat het verkeersbesluit juridisch handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is.
 • BESLUIT

  De gemeente Meerssen besluit:

   • Bushaltes door het plaatsen van bord L03 aan te brengen op de Carteijnstraat en de Andreas Sauerlaan. Op de Carteijnstraat gaat het om twee haltes aan beide straatzijdes vlak voor het Sint Agnesplein en op de Andreas Sauerlaan om twee haltes aan beide straatzijdes vlak voor de Hulserstraat (zie bijlage voor locaties).

  Bezwaarprocedure

  Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het maken van het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

  Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

   • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;
   • de dagtekening;
   • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
   • de gronden van het bezwaar.

  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

  Meerssen, 16-2-2023

  Namens het college van B&W van Meerssen

  P. Alzer

  Verkeerskundige/Beleidsmedewerker Verkeer

  Bijlage: Locaties bushaltes