Gemeente Meerssen | Bijlage bij artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent de uitvoering van artikel 2.1.5.1, voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 • 1.
  Het verbod zoals bedoeld in artikel 2.1.5.1, lid 1 geldt niet voor de navolgende situatie.
  • a.
   vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;
  • b.
   zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voor zover:
   • -
    elk onderdeel zich hoger dan 2,20 meter boven dat gedeelte bevindt, en
   • -
    elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en
   • -
    elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;
  • c.
   de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg hiervan gereinigd is;
  • d.
   voertuigen;
  • e.
   voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
  • f.
   evenementen als bedoeld in artikel 2.2.2;
  • g.
   terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.1;
  • h.
   standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 van deze verordening;
  • j.
   containers ten behoeve van bouwwerkzaamheden op de rijweg, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
   • -
    bij het invallen van de duisternis dient de container aan beide zijden van de straatkant te zijn verlicht door middel van knipperende obstakellampen;
   • -
    in de container mogen geen stoffen worden gedeponeerd die schadelijk kunnen zijn of overlast kunnen veroorzaken.
   • -
    de minimale doorgang op de rijweg van 3,50 meter breed dient gewaarborgd te blijven;
   • -
    de openbare weg dient na gebruik terug te worden gebracht in de staat waarin deze zich op het moment van plaatsing bevond;
   • -
    de container mag alleen voor het eigen perceel worden geplaatst en mag geen belemmering vormen voor de gebruikers van de naastgelegen percelen;
   • -
    het verkeer dient zo weinig mogelijk hinder te ondervinden;
   • -
    de container mag niet langer worden geplaatst dan strikt noodzakelijk.
  • Het verbod als bedoeld in artikel 2.1.5.1 geldt wel voor het plaatsen van containers ten behoeve van bouwwerkzaamheden in het gedeelte van de Bunderstraat (gelegen tussen de t-splitsing Beekstraat-Station en de Pastoor M. Creftenstraat), Beekstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Gasthuisstraat, Kruisstraat, Markt, Kerksteeg, Kerkstraat, Kuileneindestraat (het gedeelte vanaf de kruising Beekstraat tot aan de Kookstraat) en de Volderstraat (het gedeelte vanaf de kruising Beekstraat tot aan het Synagogeplantsoen).
  • k.
   steigers en bouwhekken op het voor voetgangers bestemde deel van de weg, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
   • -
    voetgangers dienen te worden beschermd tegen afvallende materialen en/of voorwerpen;
   • -
    indien niet in een voetgangersdoorloop van ten minste 1.00 meter breed kan worden voorzien, dient een voetgangersonderdoorgang te worden gerealiseerd;
   • -
    in voetgangersgebieden dient een vrije doorgang van tenminste 3.50 meter breed beschikbaar te zijn voor de hulpdiensten;
   • -
    het verkeer dient zo min mogelijk hinder te ondervinden;
   • -
    steigers of bouwhekken mogen niet op de rijbaan staan en niet over de rijbaan uitsteken;
   • -
    steigers en bouwhekken dienen te voldoen aan de wettelijke voorgeschreven regels met betrekking tot de veiligheids- milieu-, en bouwtechnische eisen;
   • -
    bij het invallen van de duisternis dienen steigers en bouwhekken duidelijk verlicht te zijn door middel van knipperlichten of andere verlichting;
   • -
    rolsteigers dienen fysiek beveiligd te zijn tegen onbevoegd verplaatsen door derden;
   • -
    er dienen zodanige maatregelen te worden getroffen dat het niet mogelijk is om aangrenzende percelen en/of gebouwen binnen te dringen via de steigers;
   • -
    bij het storten vanaf verdiepingen dient een stortkoker te worden gebruikt. De stortbak aan het einde van de stortkoker dient te worden afgedekt, zodat geen overlast of schade aan derden wordt toegebracht;
   • -
    Steigers en bouwhekken mogen niet langer dan strikt noodzakelijk worden geplaatst.
    Het verbod als bedoeld in artikel 2.1.5.1 geldt wel voor het plaatsen van steigers en bouwhekken in:
    het gedeelte van de Bunderstraat ( gelegen tussen de t-splitsing Beekstraat-Station en de Pastoor M. Creftenstraat) , Beekstraat, Stationstraat, Stationsplein, Gasthuisstraat, Kruisstraat, Markt, Kerksteeg, Kerkstraat, Kuileneindestraat (het gedeelte vanaf de kruising Beekstraat tot aan de Kookstraat) en de Volderstraat (het gedeelte vanaf de kruising Beekstraat tot aan het Synagogeplantsoen) .
   • 1.
    Hijskranen en hoogwerkers op de rijbaan of op het voor voetgangers bestemde deel van de weg, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
    • -
     er dienen afdoende maatregelen te worden genomen voor de veiligheid van voetgangers, fietsers en het overige verkeer;
    • -
     bij afzetting van het trottoir dienen de borden “voetgangers oversteken” te worden geplaatst;
    • -
     indien de hoogwerker c.q. hijskraan op de openbare weg wordt geplaatst, dan dient een halve wegafzetting te worden gerealiseerd conform de richtlijnen van het CROW-publicatie 96B;
    • -
     alle verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de richtlijnen van het CROW-publicatie 96B;
    • -
     om beschadiging van het wegdek te voorkomen dienen passende maatregelen te worden getroffen;
    • -
     na uitvoering van de werkzaamheden dient de openbare weg te worden teruggebracht in de staat waarin hij zich bij ingebruikname bevond;
    • -
     eventuele beschadigingen dienen binnen een week te worden hersteld;
    • -
     het verkeer dient zo min mogelijk hinder te ondervinden;
    • -
     er mag geen gehele wegafsluiting plaatsvinden;
    • -
     de hijskraan of hoogwerker mag nooit langer dan strikt noodzakelijk worden geplaatst.
   • Het verbod als bedoeld in artikel 2.1.5.1 geldt wel voor het plaatsen van hijskranen of hoogwerkers in het gedeelte van de Bunderstraat ( gelegen tussen de t-splitsing Beekstraat-Station en de Pastoor M. Creftenstraat) , Beekstraat, Stationstraat, Stationsplein, Gasthuisstraat, Kruisstraat, Markt, Kerksteeg, Kerkstraat, Kuileneindestraat ( het gedeelte vanaf de kruising Beekstraat tot aan de Kookstraat) en de Volderstraat ( het gedeelte vanaf de kruising Beekstraat tot aan het Synagogeplantsoen) .
   • m.
    Uitstallingen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
    Definitie: Uitstallingen: alles wat direct voor de gevel van een pand op de stoep wordt geplaatst om de aandacht te vestigen op de winkel of onderneming die in dat pand gevestigd is.
    • -
     er dient een vrije doorgang van tenminste 1,20 meter te worden vrijgehouden voor de (minder valide) voetgangers;
    • -
     de veiligheid van het overige verkeer mag in niet in gevaar komen;
    • -
     bij afwezigheid van een trottoir en aanwezigheid van een rabatstrook mag het reclamebord c.q. banner of vlag op de rabatstrook worden geplaatst ;
    • -
     maximaal 1 reclamebord c.q. banner of vlag per winkel of onderneming is toegestaan;
    • -
     verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan;
    • -
     verwijzingsborden naar de eigen of een andere onderneming zijn niet toegestaan;
    • -
     uitstallingen mogen enkel direct tegen de gevel, over de breedte van de voorgeven worden geplaatst met een maximale diepte van 2.00 meter en een maximale hoogte van 1.50 meter met inachtneming van de vrije doorgang van 1.20 meter voor voetgangers;
    • -
     uitstallingen dienen zoveel mogelijk in een lijn geplaats worden om een logische looproute te bewerkstelligen;
    • -
     uitstallingen mogen geen exces vormen in het kader van het welstandsbeleid;
    • -
     bloemisterijen mogen een extra uitstalling plaatsen mits voldaan wordt aan de navolgende afstanden :
    • »
     De maximale breedte is de breedte van de voorgevel;
    • »
     Maximale diepte is 2.00 meter;
    • »
     Maximale hoogte is 1.20 meter, met uitzondering van zelfstandige verkoopwaar in de vorm van levend, natuurlijk plantmateriaal of kleinere verkoopwaar zoals bloemen.
   • n.
    reclameborden in de vorm van driehoeksborden, indien voldaan wordt aan de volgende voorschriften:
    • -
     De aanvraag moet minimaal 4 weken voor plaatsing van de borden zijn gedaan;
    • -
     De maximale plaatsingsduur is veertien dagen, inclusief de dag van plaatsing en verwijdering;
    • -
     Borden mogen worden geplaatst op maandag vanaf 12.00 uur en dienen te zijn verwijderd op maandag voor 10.00 uur;
    • -
     De driehoeksborden zijn uitsluitend toegestaan bij lichtmasten die gemarkeerd zijn met een sticker met het logo Sfeervol Meerssen;
    • -
     Borden met aanstootgevende teksten of afbeeldingen zijn niet toegestaan;
    • -
     Het maximale aantal borden is 20 per aanvraag.
    • -
     Uitsluitend driehoeksborden zijn toegestaan voor publieksevenementen binnen de gemeente Meerssen of waarbij Meerssen betrokken is, evenementen in aangrenzende gemeenten, open dagen van opleidingsinstituten binnen de gemeente Meerssen en aangrenzende gemeenten, danwel voor verkiezingen;
    • -
     Het voeren van zaak-, merk- en/of productreclame is niet toegestaan;
    • -
     Het formaat van de affiches op de driehoeksborden is A0 (84,1 x 118,9 cm);
    • -
     Sponsoring is alleen toegestaan op een hoogte van 20 cm vanaf de onderkant met maximale afmetingen van 0,10 cm hoog en 0,30 cm breed.
   • o.
    Aankondigingen ten behoeve van evenementen, indien voldaan wordt aan de volgende voorschriften:
    • -
     Uitsluitend aankondigingen zijn toegestaan ten behoeve evenementen die vallen onder de vergunningsplicht of meldingsplicht van de gemeente Meerssen;
    • -
     Aankondigingen mogen niet langer dan drie weken voor aanvang van het evenement worden geplaatst. 5 dagen na afloop van het evenement moeten ze worden verwijderd;
    • -
     Aankondigingen moeten van een deugdelijke constructie zijn en mogen geen hinder of gevaar opleveren;
    • -
     Schade aan (gemeentelijke) eigendommen als gevolg van het plaatsen van de borden dient binnen een week te worden hersteld;
    • -
     Aankondigingen ten behoeve van evenementen zijn op de volgende locaties toegestaan:
     Meerssen
     1: Rotonde Volderstraat/Herkenberg/Houthemerweg
     2: Kruising Op de Beukel/Humcoverstraat
     3: Rotonde Bunderstraat/Maastrichterweg
     4: Tussen de Bruggen, weiland tegenover huisnummer 21 (idem nr. 2 Rothem)
     Rothem:
     1: Rotonde Witte Hoek
     2: Tussen de Bruggen, weiland tegenover huisnummer 21 (idem nr. 4 Meerssen)
     Bunde:
     1: Kruising Rijksweg/Fregatweg/Weert/Weerterstraat
     2: Kruising Maastrichterlaan/Meerstraat
     3: Kruising Vliegenstraat/Pletsstraat
     Geulle:
     1: Oostbroek, nabij het bord bebouwde kom
     2: Kruising Broekhoven/Slingerberg
     3: Kruising Cruisboomstraat/Hussenbergstraat/Cruisboomveld
     4: Kruising Poortweg/Snijdersberg/Moorveldsberg
     Ulestraten:
     1: Kruising Vliek/Sint Catharinastraat
     2: Langs de Gewannen, nabij huisnummer 21
     3: Pastoor van Eijsstraat, nabij bord bebouwde kom
   • 2.
    Het is verboden op, aan, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien:
    • a.
     deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg;
    • b.
     gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg of;
    • c.
     een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
   • 3.
    Voor de toepassing van het tweede lid, onder c van dit artikel, wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
   • 4.
    Een vergunning bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan worden geweigerd:
    • a.
     indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
    • b.
     indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
    • c.
     in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.
   • 5
    Het verbod in het eerste lid van artikel 2.1.5.1 geldt niet:
    • a.
     voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, of de Wegenverordening Limburg;
    • b.
     De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet;
    • c.
     De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken;
    • d.
     De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
Opnieuw vastgesteld: 28-05-2019