Gemeente Meerssen | Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent aanwijzing gemeentearchivaris en archiefbewaarplaats (Aanwijzingsbesluit gemeente archivaris en archiefbewaarplaats gemeente Meerssen)

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent aanwijzing gemeentearchivaris en archiefbewaarplaats (Aanwijzingsbesluit gemeente archivaris en archiefbewaarplaats gemeente Meerssen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995, artikel 3a van het Archiefbesluit 1995 en artikel 9 van de Archiefverordening Meerssen 2019;

B E S L U I T:

 • I.
  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de door het bestuur van het Historisch Centrum Limburg aangewezen gemeentearchivaris van Maastricht;

 • II.
  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats in het bestuurscentrum in Meerssen;

 • III.
  dat dit besluit in werking treedt op 18 maart 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeente archivaris en archiefbewaarplaats gemeente Meerssen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Meerssen op 17 maart 2020.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,
De secretaris,
Mr. J.J.M. Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90 6230 AB Meerssen. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.