Gemeente Meerssen | Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.

Officiele publicatie

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.

Roermond, 10 april 2018

De directeur BsGW,

Overwegende dat het gewenst is over te gaan tot het aanwijzen van een onbezoldigd ambtenaar als controleur toeristenbelasting ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting;

Gelet op het mandateringsbesluit van 1 april 2011 en artikel 232, vierde lid, sub c van de Gemeentewet;

BESLUIT

 • 1.
  de heer V.G. Maltha, geboren 11 september 1976, te Liempde aan te wijzen als controleur toeristenbelasting  in de zin van artikel 232, vierde lid, sub c van de Gemeentewet;
 • 2.
  De plaats waar het werk wordt verricht is het kantoor van BsGW c.q. het grondgebied van de BsGW;
 • 3.
  De duur van de aanstelling is gelijk aan de duur van de met de controleur toeristenbelasting gesloten dienstverleningsovereenkomst;
 • 4.
  De voor BsGW geldende rechtspositieregeling is op betrokkene niet van toepassing;
 • 5.
  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking;
 • 6.
  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.

Aldus vastgesteld op 10 april 2018
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen